logo

Badanie wychwytujące opinie i postawy

Zdając sobie sprawę z wartości pozyskanych opinii wśród zmiennej społeczności przeprowadza się badania sondażowe. Ten typ badań pozwala na zapoznanie się z panującymi trendami, a także jest źródłem informacji, które mogą służyć w prognozowaniu zdarzeń. Zyskując takie informacje można w skuteczny sposób zarządzać stawianymi celami.

Z wizją na przyszłość
Przewidywanie opinii, postaw i zachowań różnych grup społecznych w badanej sprawie możliwe jest dzięki wyodrębnieniu zależności między opiniami ludzi wobec badanych spraw, instytucji bądź osób a elementami składającymi się na osobowość społeczną. W głównej mierze badanie sondażowe ma na celu wykryć współzależność, współwystępowanie oraz zależności między:

  • opiniami a motywacjami;
  • motywacjami a postawami;
  • postawami a wartościami.

Co więcej badania ta powinny wykraczać poza wiedzę o aktualnych opiniach, postawach, motywacjach i dążeniach rozciągając zyskane informacje na wizję kształtowania się przyszłości.

O osobowości społecznej
Na przestrzeni życia społecznego powstaje tzw. osobowość społeczna, która obejmuje konkretną całość jak:

  • jaźń subiektywna – dot. tego, co jednostki myślą o sobie w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia;
  • jaźń odzwierciedlona – dot. tego, co jednostki myślą o sobie w oparciu o opinie innych ludzi bez świadomości, iż patrzą z innej perspektywy;
  • ideał kulturowy – wyobrażenie jednostek na temat tego, kim chcieliby być;
  • zespół cech społecznych – wyuczone zachowania, które zostały ukształtowały w procesie wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi.

Sondaż od strony technicznej…
Badania sondażowe mogą mieć charakter:

  • jednorazowy – skupianie się na konkretnym przedziale czasowym;
  • powtarzalny – pozwalają na wychwycenie dynamiki cech, opinii, postaw w obrębie danej populacji.

Jako techniki badawcze wykorzystywane w sondażach najczęściej wymienia się wywiad oraz ankietę. Wywiad posługuje się kwestionariuszem jako narzędziem, które stanowi zbiór pytań pozwalających na zebranie potrzebnych informacji. Zaś narzędzie stosowane w ankiecie nazywa się kwestionariuszem ankiety.

Zrozumieć istotę zjawiska
Wyniki sondażów można wykorzystać na rozmaity sposób. Tak w kwestii kampanii politycznych, jak i reklamowych. Badanie sondażowe odpowiadać ma zaistniałym potrzebom i umożliwić zebranie maksymalnej ilości danych w obrębie badanego zagadnienia. Narzędzia, które wykorzystywane są w tym typie badań pozwalają na uchwycenie esencji danego problemu.

Copyright © 2018 Biostat