logo
Analizy rynku

Jak szerokim i skomplikowanym pojęciem jest analiza rynku, doskonale wie każda osoba, która chociaż trochę zna się na badaniach. Ten skomplikowany charakter w dużej mierze wynika z faktu, że rynek jest płaszczyzną niezwykle dynamicznych zmian. Aby je zrozumieć, opisać i wykorzystać do budowy pozycji na rynku potrzebne są badania. I ważne jest, aby przeprowadzone zostały one przy użyciu optymalnych metod. 

Dobór metod badawczych

Każde badanie składa się z kilku etapów: zbioru danych, ich analizy oraz interpretacji. Jak więc widać, nie da się badania przeprowadzić, bez analizy. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku będzie ona wyglądała identycznie. Wręcz przeciwnie, do każdego badania należy podejść w sposób indywidualny. A to oznacza, że każdą analizę rynku należy przeprowadzić indywidualnie dobraną metodą.

Rodzaje metod analiz badawczych

Analiza rynku to działania, które mają nam pomóc zrozumieć pewne zachowania i procesy zachodzące na rynku. Dzięki nim możemy w sposób obiektywny ocenić, na ile konkurencyjne, są zasoby przedsiębiorstwa, a także jaka jest jego pozycja na rynku. Poza tym analiza pozwalają zdefiniować szanse i zagrożenia wynikające ze zmian zachodzących w otoczeniu. A jakie metody są do tego wykorzystywane? Wśród tych najpopularniejszych wymienić możemy: analizę SWOT, cykl życia produktu, portfelową analizę strategiczną oraz analizę PEST.

Analiza SWOT:

Z tej analizy rynku korzysta wiele osób. Jej istotą jest wyznaczenie czynników, które wpisują się w mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także czynników o charakterze szans i zagrożeń. Ten typ analizy pomaga ocenić pozycję badanego podmiotu na rynku oraz wyznaczyć konkretne cele na przyszłość.

Analiza cyklu życia produktu:

Ta metoda wykorzystywana jest przez producentów, którzy chcą na bieżąco aktualizować swoją ofertę, by wpisywała się wciąż w oczekiwania konsumentów. Ich potrzeby i predyspozycje ciągle ulegają zmianom i dlatego też, tak ważne staje się, aby sprawdzać, czego potrzebują i to właśnie im oferować.

Portfelowa analiza strategiczna:

Ta metoda służy przede wszystkim kształtowaniu strategii firmy. Pozwala skutecznie ocenić zarówno obecną, jak i przyszłą strukturę przedsiębiorstwa. Jest to niezwykle ważne, ponieważ konkurencja nie śpi i cały czas trzeba analizować sytuację, aby nie wypaść z rynku.

Analiza PEST:

Ta metoda służy głównie ocenie środowiska zewnętrznego. Po co je badać? Aby dokładnie poznać czynniki, które determinują i kształtują rynek. Dzięki temu możliwe staje się ukształtowanie oferty i polityki marketingowej tak, by przyniosły upragniony sukces.
Copyright © 2018 Biostat