Tag: metody badawcze(3)

Jak zastosować analizę SWOT w toku badania rynku?

Jak zastosować analizę SWOT w toku badania rynku?

Dzięki stworzeniu specjalistycznych narzędzi możliwym jest przeprowadzenie badań rynku skupiających się na wyszczególnionych potrzebach oraz wymaganiach. Należy zauważyć, że tylko dzięki uszczegółowieniu różnych kwestii możliwym jest wydobywanie maksymalnej ilości informacji, które będą przekładać się na osiągane wyniki. Realizując procesy badawcze należy skupić się na wszystkich kwestiach budujących faktyczną sytuację firmy.

Analiza SWOT
W trosce o przeprowadzanie pełnowartościowych procesów badawczych stworzono narzędzie, które nazywa się analizą SWOT. Bierze ona pod uwagę:

 • mocne strony – umiejętności, zasoby;
 • słabe strony – czynniki ograniczające „sprawność”;
 • możliwości/szanse – zjawiska wspierające rozwój;
 • zagrożenia – bariery i utrudnienia, które można napotkać na swojej drodze.

Na początku należy zauważyć, że narzędzie to pozwala na określenie kondycji firmy. Zaś samo badanie rynku odpowiada przyglądaniu się różnym aspektom rynku i sprawdzeniu, w jakim stopniu realizowane są dane kwestie poddane badaniu. W ramach tegoż badania mogą zostać przedstawione także możliwe rozwiązania i udoskonalenia.

Mocne i słabe strony
Należy zauważyć, że mocne i słabe strony pozostają ze sobą w ścisłej relacji. Ich uświadomienie sobie oraz zrozumienie pozwala na wydobywanie potrzebnych informacji oraz zastosowanie ich w konkretnym działaniu. Ważne jest, aby pamiętać, iż słabe punkty mogą osłabiać mocne strony, jeśli nie zostaną one zlikwidowane na czas. Dzięki konkretnemu wskazaniu mocnych oraz słabych stron można:

 • wzmocnić rozwój;
 • wprowadzać innowacyjne rozwiązania;
 • zwrócić uwagę na dotąd niezauważane zjawiska i powiązania.

Możliwości i zagrożenia
Dzięki zdefiniowaniu możliwości oraz zagrożeń możliwym jest:

 • dostosowanie swoich działań;
 • trafne ustalanie strategii rozwojowych;
 • wykorzystanie posiadanych zasobów w kreatywny sposób.

Można powiedzieć, że tak możliwości, jak i zagrożenia (również wskazane w badaniach rynku) mają wpływ na osiągane wyniki oraz odpowiadają za następujący rozwój. Ponadto można zauważyć, że pomagają one przygotować się nad nadchodzące wydarzenia oraz przewidzieć niepożądane skutki.

Nad rozwojem należy pracować
Analiza SWOT wykorzystywana jest na różne sposoby. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jest to narzędzie rozwojowe, które można wykorzystać tak w pracy w drugim człowiekiem, jak i w kwestii analizy rynku. Jeśli wziąć pod uwagę badanie rynku to umożliwia ono zrozumienie sytuacji oraz prognozowanie wydarzeń z uwzględnieniem wszystkich ważnych kwestii w sprawie zarządzania rozwojem.


Metody badawcze, które pozwalają wydobyć informacje o Polakach

Podejmując się przeprowadzenia badań z obszaru turystyki warto uszczegółowić cel badania, a następnie wybrać takie narzędzia, które pozwolą na pozyskanie w skuteczny sposób potrzebne dane. Warto tym samym zaznaczyć, że badania turystyki obejmują swoim zakresem bardzo wiele kwestii, które się wzajemnie uzupełniają. Ponadto badanie takie może stanowić skarbnicę informacji na temat badanej grupy.

 

Jakie metody wykorzystać w procesie badawczym?

Aby pozyskać wiarygodne informacje warto odnieść się w realizowanym procesie zarówno do metod ilościowych, jak i jakościowych. Pozwalają one na pozyskiwanie informacji o różnym charakterze, a tym samym dają możliwość stworzenia spójnej wizji badanego zagadnienia. W tym celu można skorzystać z takich metod, jak:

 • CATI – wywiad telefoniczny realizowany z wspomaganiem komputera;
 • PAPI – badanie z zastosowaniem papierowych kwestionariuszy;
 • analiza danych zastanych (desk research);
 • CAWI – badanie przeprowadzane online.

Powyższe metody pozwalają na pozyskanie informacji o charakterze ilościowym.

 

O czym dowiesz się po zrealizowaniu badania?

Jeśli badacze potrzebują pozyskać dane jakościowe, zwracają uwagę na takie metody, jak:

 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Każda z tych metod ilościowych, jak i jakościowych pozwala na pozyskiwanie informacji na temat uczestników rynku turystycznego. Tym samym można dowiedzieć się o:

 • natężeniu ruchu turystycznego wybranej grupy wiekowej;
 • ilości osób odwiedzających muzea, chodzących do teatru, opery, uprawiających sport w wybranym obszarze geograficznym;
 • preferowanych kierunkach podróży;
 • czynnikach, które determinują wybór konkretnej oferty wakacyjnej;
 • najpopularniejszych formach i miejscach spędzania czasu.

 

Co Polacy wybierają rzadziej?

Jak wskazują badania przeprowadzane przez BioStat na reprezentatywnej próbie badawczej Polaków, miejscami najrzadziej wybieranymi przez nich, w celu spędzenia czasu, są:

 • kino, teatr, opera (19,7%);
 • miejsca związane z uprawianiem sportu (21,3%);
 • góry – chodzenie po górach (23,2%).

Wybierając ofertę wakacyjną Polacy najrzadziej kierują się:

 • możliwością rozwoju (6,5%);
 • organizacją czasu, atrakcji (18,5%);
 • przystosowania np. dla rodzin z dziećmi (21,3%).

Co więcej Polacy rzadziej wybierają bierne sposoby spędzania czasu (31,1%) i rzadziej wyjeżdżają za granicę (30,1%). Przy czym mężczyźni rzadziej wybierają wakacje za granicą (28,9%) niż kobiety (31,2%). 


Badania jakościowe czy badania ilościowe?

Metody badawcze można określić, jako system założeń i reguł, które umożliwiają odpowiednie rozmieszczenie praktycznej i teoretycznej działalności. Dzięki temu możliwe, jest osiągnięcie założonego celu. Poprawność przeprowadzenia metody badawczej wiąże się z takim jej skonstruowaniem, aby była ona adekwatna do problemu badawczego. Ważne, jest również, aby stworzyć oraz zmierzyć najkrótszą drogę umożliwiającą realizację konkretnego zadania badawczego. Determinacja ram czasowych i terytorialnych pod postacią hipotez oraz prawdopodobieństwa przyczynia się do skutecznego przeprowadzenia badań rynku.

Wybór odpowiedniej metody badawczej związany, jest z celem przeprowadzenia badania. Można wyróżnić jej dwie formy: ilościową oraz jakościową. Metody jakościowe wykorzystywane są w naukach ekonomicznych zwłaszcza w marketingu. Różnią się one od metod ilościowych wielkością próby, problematyką badawczą, metodologią,
a także zakresem przeprowadzanych badań. Stanowią one próbę odpowiedzi na pytania empiryczne. Charakterystyczny dla tego rodzaju badań jest niski poziom standaryzacji oraz znacząca ingerencja osoby przeprowadzającej badania. Badania jakościowe można określić, jako aktywność, dzięki której możliwe jest ulokowanie obserwatora w otaczającej go rzeczywistości. Można wyróżnić trzy główne funkcje metod jakościowych. Do pierwszej zalicza się zdolność rozpoznawczą, a kolejne to przystępność inaczej otwartość oraz złożoność. Wszystkie te elementy stanowią postawę do zwiększenia stopnia atrakcyjności wykorzystywania metody jakościowej w przeprowadzonych badaniach. Metody jakościowe wykorzystywane są w celu zrozumienia i opisania współzależności między zjawiskami występującymi w psychologii, socjologii oraz naukach ekonomicznych. Współcześnie można zaobserwować wzrost wykorzystywania tego rodzaju badań w całościowych analizach rynku, mediów oraz opinii. W odniesieniu do badań rynkowych oraz marketingowych celem badań jakościowych jest odszukanie odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania badanego podmiotu, a także odkrycie i zinterpretowanie bezpośrednich przyczyn ich zachowania.

Natomiast badania ilościowe związane są z próbą odpowiedzi na pytania dotyczące skali danego zjawiska, zachowania bądź stopnia popularności danej opinii. Są one tworzone w oparciu o mierzalne parametry w formie liczbowej lub procentowej. Ich wykorzystanie wiąże się bezpośrednio z dokonywaniem pomiarów w oparciu o obliczenia statystyczne. Posługiwanie się różnymi narzędziami statystycznymi sprawia, iż pozyskane w toku badań informacje są rzetelne bowiem dokładnie charakteryzują badane zjawisko. Badania przeprowadzane z wykorzystaniem metod ilościowych dotyczą przeważnie dużych prób, najczęściej reprezentatywnych. Badania ilościowe w znaczącej części związane są z pomiarem ludzkich zachowań dotyczących ilości oraz częstotliwości nabywania określonego towaru. Ważną rolę odgrywa określenie wielkości rynku, a zwłaszcza jego segmentów i udziału marek w procesie dystrybucji. Przekonanie o wzroście rzetelności wyników oraz liczebności próby badawczej, jest głównym założeniem badań ilościowych.  Istotną rolę odgrywa właściwa reprezentatywność próby. Dobór odpowiednich osób biorących udział w badaniu umożliwia generalizację otrzymanych wyników oraz przeniesienie ich na całość populacji. Pozyskane dane mają charakter opisowy, który umożliwia poznanie zarówno odsetka badanych jak i ich postaw odnośnie danego zjawiska.

Obie formy przeprowadzenia badań posiadają zalety jak i wady. Badania jakościowe umożliwiają zbadanie i przeanalizowanie nowych nieznanych zjawisk. Wybrana metoda ma charakter elastyczny, przez co łatwo dopasowuje się do przedmiotu badań. Dzięki niej możliwe jest zbadanie głęboko ukrytych postaw oraz motywów poprzez zadawanie dodatkowych pytań związanych z określoną problematyką. Metody jakościowe wymagają jednak dużego nakładu czasu wynikającego z wysiłku wkładanego
w analizę i ocenę, a także kosztów związanych z przeprowadzeniem badania.  Osoba przeprowadzająca badania powinna posiadać duże kwalifikacje do ich realizacji, bowiem zależy od niej jakość otrzymanych wyników. Mogą pojawić się również subiektywne interpretacje wyników w momencie ich generalizowania.

Natomiast w przypadku badań ilościowych, jako zaletę można wymienić uzyskanie reprezentatywnych oraz dokładnych wyników. Przeprowadzone badania pozwalają
na porównywanie otrzymanych w czasie badania obiektywnych danych. Nakłady czasowe wykorzystywane w badaniach metodą ilościową są znacznie mniejsze, niż
w przypadku badań jakościowych. Natomiast do niekorzystnych czynników wynikających z wykorzystania metody ilościowej, można zaliczyć brak elastyczności oraz indywidualnego postępowania z respondentem. W związku z zamieszczonymi w kwestionariuszu pytaniami, mogą pojawić się nieprawidłowości wynikające z braku zrozumienia pytania, przez respondenta. Wybór odpowiedniej metody badawczej, powinien zostać dokładnie przemyślany oraz uzależniony od wcześniej przyjętego celu badania. Każda z wymienionych metod posiada swoje wady, jak i zalety, które mają wpływ na uzyskane wyniki. Dobrze dobrana metoda stanie się, więc przełożeniem na dobrą realizację badania.


Copyright © 2018 Biostat