Tag: analiza rynku(7)

Gromadzenie a przetwarzanie danych rynkowych

Gromadzenie a przetwarzanie danych rynkowych

Za jedno z podstawowych zadań analizy danych z rynku wskazuje się gromadzenie i przetwarzanie danych. Proces ten powiązany jest z podejmowaniem trafnych decyzji, które pozwolą za chowanie aktualnej sytuacji bądź jej polepszenie. W szczególności należy podkreślić, iż pozwalają one na zauważenie występujących zjawisk oraz wyznaczanie zachodzących zależności.

Cel pozwala działać skutecznie
Odnosząc się do gromadzenia danych należy pamiętać, iż wymagane jest wskazanie celu, dla których te dane będą zbierane. Analiza danych z rynku posługuje się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji jako jednym ze swoich etapów procesu badawczego, co pozwala na:

 • pozyskanie wiedzy o działających mechanizmach;
 • wyjaśnienie występujących procesów;
 • przewidywanie przyszłych zdarzeń;
 • polepszenie procesu decyzyjnego.

Gromadzenie a analiza
Gromadzenie i analiza są ze sobą ściśle powiązane. Zgromadzone informacje należy zanalizować przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi podnoszących jakość procesu badawczego. Jednakże zanim dokona się analiza danych, muszą zostać one zebrane. A zbierane powinny być w odpowiedzi na specyficzny cel badania i z wykorzystaniem źródłem badania, które dzielą się na:

 • wtórne – obejmują materiały już istniejące i dostępny;
 • pierwotne – odnoszą się do materiałów, które będą dostępne w efekcie przeprowadzanych badań.

O źródłach można mówić na wiele sposobów
Pozyskane dane można podzielić także na źródła wewnętrzne (dane zawarte w księgach, sprawozdaniach ręcznych/elektronicznych) i zewnętrzne (czerpane się z monitorowania otoczenia i badań marketingowych). I tak dla przykładu do źródeł wtórnych zewnętrznych można zaliczyć:

 • czasopisma, książki;
 • statystykę rządową, branżową;
 • informacje ofertowane przez agencje i ośrodki badań marketingowych.

Rozmowy na wiele sposobów
W toku przeprowadzania badań analizy danych z rynku warto wziąć pod uwagę takie formy kontaktu jak:

 • zogniskowane wywiady grupowe;
 • pogłębione wywiady indywidualne;
 • rozmowy z ekspertami – metoda delficka;
 • wywiady bezpośrednie – PAPI;
 • wywiady z wykorzystaniem urządzeń mobilnych CAPI;
 • wywiady telefoniczne – CATI;
 • badania internetowe – CAWI.

Typ badań bardzo skonkretyzowanych
Właściwe gromadzenie i przetwarzanie danych może przyczynić się do polepszenia ogólnej kondycji firmy, ale także może przyczynić się do właściwego sposobu kreowania swojego wizerunku i wybrania najskuteczniejszej drogi dotarcia do konsumenta. Z pewnością analiza danych z rynku należy do procesów badawczych koncentrujących się na osiągnięciu celu i zwiększenia świadomości aktualnej pozycji na rynku.


Konkurencja pod stałą kontrolą

Konkurencja pod stałą kontrolą

Pojęcie konkurencji wychodzi się od łacińskiego słowa concurrere, co oznacza biec razem. Dziś o konkurencji mówi się raczej w kontekście współzawodnictwa między rywalami. Bycie konkurencyjnym pozwala na skuteczne konkurowanie, a więc osiąganie celów mimo przeszkód tworzonych przez konkurentów. Stąd bardzo ważne staje się regularne przeprowadzanie analizy konkurencji.

O tym powiedzą ci analizy…
Osiąganie sukcesu związane jest z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów w formie rzeczy, finansów czy pracowników. Ważne jest również dokonanie analizy rynku, na którym się działa. Analiza konkurencji pozwala na efektywne wejście na rynek bądź na rozpoczęcie działalności na innych rynkach zbytu, a ponadto:

 • pozwala przewidzieć następne ruchy rywali;
 • wykorzystać słabe strony konkurencji;
 • zastosować działające wzorce.

Najważniejsza jest regularność obserwacji
Wspomniany proces analizy powinien odnosić się zarówno do obecnych, jak i potencjalnych konkurentów oraz zakładać regularną obserwację działań przeprowadzanych przez rywali. Stanowiąc narzędzie rozpoznania rynku wspiera proces budowania przewagi konkurencyjnej. Zaś pozyskane wnioski mogą przydać się w takich obszarach jak:

 • tworzenie strategii wejścia na rynek;
 • wytyczanie strategii marketingu i sprzedaży;
 • określanie planów związanych z dystrybucją.

Obszary szczególnie ważne dla konkurencji
Regularne monitorowanie poczynań konkurencji na rynku pozwala na prognozowanie mających zajść zjawisk, a także dynamiczne reagowanie na pojawiające się sytuacje. Tym samym przeprowadzanie analiz pozwala zabezpieczyć firmę przed potencjalnymi stratami. Analiza konkurencji przyglądają się działaniom konkurencji w takich obszarach rynku jak:

 • produkty i usługi konkurencji;
 • klienci;
 • kanały sprzedaży;
 • grupa docelowa;
 • przewaga konkurencyjna;
 • finansowanie;
 • mocne i słabe strony.

Mocne i słabe strony stanowią podsumowanie wszystkich obszarów. Do ich wskazania można użyć analizy SWOT, która uwzględnia także zagrożenia i możliwości wynikające z powyższych obszarów, a więc można powiedzieć, iż traktuje ona całościowo badane zagadnienie.

Konkurencja nie tak straszna!
W obszarze analiz konkurencji należy zauważyć, iż pozwalają one na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami, a także dobranie takich działań, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Zważając na to, że konkurencja jest czujna należy ciągle zwiększać efektywność podejmowanych działań oraz decyzji wspierających pozycję na rynku. W tym wszystkim może pomóc poprawne rozpoznanie konkurencji.


Wizualizacja danych w badaniach rynkowych

Wielowymiarowe zmiany w badaniach marketingowych, wpływają na metody i techniki badawcze zastosowane w badaniach rynkowych. W celu, jak najlepszego zobrazowania wyników wprowadzane są wizualizacje danych, które stanowią odpowiedź na pojawianie się coraz większej ilości danych.

Wizualne przedstawienie danych można określić mianem infografiki. Jej zadaniem, jest przekazywanie określonej treści w jak najbardziej jasny i czytelny sposób. Wykorzystywane są w obszarach, w których analizie zostają poddane obszerne treści. Dane przedstawiane są za pomocą wykresów, diagramów, obrazów, kolorów oraz słów. Aby przekaz informacyjny był klarowny, należy zmniejszyć liczbę wykorzystywanych słów, bowiem wizualizacje powinny być przekazywane w sposób maksymalnie prosty. Współczesne społeczeństwa w procesie komunikacyjnym często wykorzystują elementy obrazkowe. Odbiór informacji w formie wizualnej, jest jasny i bardziej czytelny, niż przy wykorzystywaniu obszernych opisów.

Jedną z najważniejszych umiejętności w ramach tworzenia raportu z badań, jest umiejętność prezentacji, czyli przekazywania danych. Sposób zaprezentowania i interpretacji wyników może więc wpłynąć na podejmowane decyzje. Dlatego duży nacisk kładzie się na ocenę, estetykę i zastosowanie wyników badań. W naukach społecznych realizacje badań dzieli się na dwa rodzaje: ilościowe i jakościowe.

Badania jakościowe umożliwiają odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji emocji oraz głęboko ukrytych motywów działania. Można w nich wykorzystywać takie elementy opisu badań ilościowych, jak diagramy i wykresy.

Badania ilościowe pozwalają na ustalenie częstotliwości występowania zjawiska oraz liczby osób, która podejmuje określone działania. Opis badań ilościowych zaś może wykraczać poza liczby i dotyczyć analizowania powiązań pomiędzy formalnym wzorem, a miejscem mierzonej zmiennej w teorii.

Dane prezentowane w formie wizualnej wykorzystywane są w tworzeniu raportów z badań.
W badaniach jakościowych raport badań, będzie zawierał dużo materiału opisowego.
Ważną rzeczą w raporcie z badań jakościowych, jest przestrzeganie podstawowych założeń
i pojęć teoretycznych oraz unikanie włączania zbyt wielu szczegółowych danych uzyskanych w badaniach terenowych. Natomiast w przypadku badań ilościowych, duży nacisk kładzie się na metodologię oraz procedurę badawczą. W raporcie z badań ilościowych powinno się pokazać drogę od teorii do operacjonalizacji pojęć, a także od wyboru metodologii i procedur badawczych do zebranych danych i w efekcie wniosków.

Dzięki wizualizacji umysł człowieka, jest w stanie przetworzyć, przyswoić oraz zinterpretować duże ilości informacji, a także uzyskać całościowy obraz danego zjawiska. Wizualizacja danych prowadzi do optymalizacji procesów decyzyjnych oraz łatwiejszego i szybszego udostępniania informacji. Dzięki niej użytkownik końcowy ma większą możliwość korzystania z dostępnych funkcji. Także przedsiębiorstwo uzyskuje korzyści w związku z wykorzystywaniem wizualnego przedstawienia danych. Możliwe, jest zniwelowanie nakładów na działy IT oraz wyższe zwroty z inwestycji.


Program do ankiet

Program do ankiet

Potrzebujesz kompleksowego narzędzia do przeprowadzania ankiet? Narzędzia, dzięki któremu zaprojektujesz i będziesz mógł zarządzać własnym panelem opinii Twoich klientów? Jeśli interesuje Cię kompleksowy proces badawczy program do ankiet SurvGo™ jest opracowany z myślą o Twoich potrzebach.

 

Rozbudowany panel badawczy

Poprzez platformę SurvGo™ w pełni automatycznie skonstruujesz kwestionariusz ankiety, który wykorzystasz do przeprowadzenia badań jednorazowych lub cyklicznych. Program do ankiet SurvGo™ zapewnia Ci stały i łatwy dostęp do potencjalnych klientów z całego kraju, dzięki czemu będziesz mógł otrzymać sugestie konsumentów z różnych zakątków Polski. Na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań i analiz otrzymasz raporty wraz z możliwością ich eksportowania.

 

Różnorodność ankiet

Przygotowany przez ekspertów BioStat® program do ankiet obsługuje wiele rodzajów gotowych wzorów kwestionariuszy a także zróżnicowanych typów pytań. Różne sposoby   dostarczania kwestionariuszy potencjalnym klientom zapewnia równocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa gromadzonych informacji oraz obsługi.

 

Ankiety anonimowe, ankiety z hasłem ogólnym, ankiety z hasłem jednorazowym a także ankiety papierowe – wszystkie te typy metody techniki badawczej są dostępne za pomocą programu do ankiet SurvGo™.

 

Proces badawczy

Na platformie możesz przeprowadzić kompleksowe badania składające się z IV etapów:

 • Projektowanie badania, podczas którego ustala się metodologię badań.
 • Realizacji, w którym pozyskuje się niezbędne informacje o klientach sięgając do metod ilościowych - CATI, CAWI, PAPI.
 • Analiza statystyczna zebranego materiału, pozwalająca wskazać powiązania pomiędzy konkretnymi wynikami.
 • Raportu końcowego, składającego się z graficznego przedstawienia wyników analiz, wniosków i rekomendacji.

 

Kompleksowe statystyki

Jedną z głównych zalet programu do ankiet SurvGo™ jest możliwość prowadzenia kompleksowych statystyk;

 • Postępy w prowadzeniu badania,
 • Bieżące rozkłady odpowiedzi,
 • Eksportowanie danych dla popularnych formatów statystycznych jak SPSS jak i CSV oraz Worda i Excela, w ciągu całego procesu realizacji badania.

 

Zapraszaj do badań docelowe grupy różnymi kanałami: przez strony www, media społecznościowe oraz za pomocą wiadomości e-mail,  swobodnie realizuj projekty badań online dzięki BioStat®.


Centrum Badawczo-Rozwojowe – zmiany w gospodarce

Centrum Badawczo-Rozwojowe - czas na zmiany w Polskiej gospodarce

Szybko następujący proces zmian obserwowany w polskiej gospodarce jest efektem prac i zaangażowania kadr działających w Centrach Badawczo-Rozwojowych. Duże zapotrzebowanie na informatyzację w branżach takich jak: medycyna i farmacja, sektor FMCG, bankowość i kredyty, przestrzeń działań publicznych, sektor akademicki, transport i energetyka jest w dużej mierze uzależniony od działań kilkudziesięciu polskich firm posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego. To w ich siedzibach powstają najnowsze rozwiązania, dzięki którym życie codzienne wielu Polaków staje się prostsze.
 

Jak działa Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat - lider na rynku badań

Wdrażanie innowacji w zakresie działań branży medycznej i farmaceutycznej opierające się na przeniesieniu wiedzy i zasad panujących w sektorze nauki do biznesu zaowocowały dla przedsiębiorstwa BioStat® skonstruowaniem nowoczesnych rozwiązań wspomagających:

 • prywatne gabinety lekarskie,
 • duże ośrodki medyczne i kliniki,
 • Uniwersytety Medyczne,
 • fundacje i organizacje pacjenckie,
 • instytucje naukowe.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® wprowadza rozwiązania zaawansowane techniczne, dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze IT. Jest to przede wszystkim platforma badawcza eCRF.biz™ umożliwiająca kompleksowe prowadzenie, a także zarządzanie badaniami klinicznymi; system do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów Medfile, jak również SurvGo™ pozwalający na wielopoziomową ankietyzację respondentów oraz panel Badanie-Opinii, za pomocą którego zainteresowane jednostki – przedsiębiorcy lub instytucje, mogą gromadzić opnie Polaków na dany temat.


BioStat® działa także aktywnie w przestrzeni ukierunkowanej na marketing. Zaawansowane badania marketingowe oparte o sprawdzone narzędzia i metody, jak: wywiady IDI oraz FGI, badania typu Central Location Test, story board i stilomatiki, badania konceptowe produktów, reklam jak i opakowań, badania świadomości marki oraz segmentacji rynku; umożliwiają głęboką analizę aktualnych planów rozwojowych przedsiębiorstw i rozwój poszczególnych zadań z naciskiem na uwzględnienie potrzeb konsumenckich.


Centrum Badawczo-Rozwojowe budowa polskiego systemu innowacji

Współpracując w ramach rozbudowy polskiej struktury gospodarczej i przekładając osiągnięcia naukowe na sferę biznesową Centra Badawczo-Rozwojowe są odpowiedzialne za ożywienie i poprawę wielu dziedzin życia społecznego:

 • szybszy przepływ informacji,
 • umiejętność odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowe usługi i produkty,
 • poprawę jakości zdrowia i egzystencji osób chorych,
 • przekształcenie sektora naukowego na bardziej innowacyjny,
 • poprawę jakości stanu środowiska naturalnego,
 • zwiększenie jakości komunikacji regionalnej i ogólnopolskiej.


BioStat® otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego w sierpniu 2019, jako jedni z liderów na ogólnopolskim rynku badawczym będziemy teraz jeszcze bardziej wspierać rodzime przedsiębiorstwa i polską naukę. Sięgamy po więcej!


Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat


 


Badania marketingowe

Badania marketingowe

Korzystna oferta dla firm z branży medyczno-farmaceutycznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań marketingowych Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, które specjalizuje się w realizacji autorskich, dwustopniowych eksploracji.

 

Realizacja badań dla branży FMCG oraz dla medycyny i farmacji

Naszą specjalną ofertę obejmującą badania marketingowe kierujemy do przedsiębiorców działających w sektorach FMCG oraz w branży medyczno-farmaceutycznej. Możliwość osiągnięcia maksymalnych zysków w tak konkurencyjnych rynkach wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rzetelnych badań dotyczących:

 • preferencji konsumenckich i potrzeb klientów korzystających z Państwa produktów i usług,
 • świadomości konkretnej marki pośród klientów,
 • segmentacji rynku,
 • sensorycznych, a także typu story board (dotyczących koncepcji nowych produktów),
 • reakcji konsumentów na zmiany cenowe produktów oraz akcje promocyjne i działania reklamowe;
 • kontroli uczestnictwa produktów w mediach (również w mediach społecznościowych).

 

 • koncepcji opakowań leków,
 • prototypów produktów medycznych,
 • historii przebytych chorób pacjentów,
 • wysokości poziomu zaufania do konkretnej marki leków,
 • elastyczności cenowej produktów i usług medycznych,
 • reakcji osób chorych w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości,
 • leków OTC, Rx oraz wyrobów medycznych,
 • spotów reklamowych i haseł promocyjnych.

 

Szeroko zakrojone badania marketingowe, zarówno dla firm funkcjonujących na rynku FMCG jak i branży medyczno-farmaceutycznej przeprowadzane są przez profesjonalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® , przy użyciu odpowiednich metod – ilościowych bądź jakościowych.

 

Badania marketingowe prowadzone są na kilku etapach:

 • eksploracji obszaru badawczego za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI),
 • weryfikacji uzyskanych danych podczas pierwszego etapu badań, dzięki realizacji wywiadów fokusowych (FGI),
 • ilościowych badaniach typu CATI (ankietyzacja telefoniczna), dzięki którym zebrane dane będą mogły zostać uogólnione na szeroką grupę lub populację,
 • opracowaniu raportów badawczych.

 

Próby badawcze są wyselekcjonowane pod względem celu badawczego. Respondenci są dobierani z uwzględnieniem takich cech, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • charakterystyka psycho-społeczna,
 • styl życia,
 • doświadczenia w wyborze towarów,
 • płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia.

 

Dlaczego warto wybrać badania marketingowe BioStat® ?

15-letnie doświadczenie w branży badawczej sprawia, że jesteśmy prężnie działającą i wciąż rozwijającą się agencją. Potrafimy dopasować swoje działania do klienta, współpracując w oparciu o model partnerski. Badania marketingowe to czasochłonny i rozbudowany proces, wymagający doświadczenia, zaplecza w postaci odpowiednich narzędzi a także odpowiednio wyszkolonej kadry koordynatorów i ankieterów. Brak jednego z tych elementów może sprawić, że: przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie scenariusza badawczego, realizacja wywiadów bądź dokładna analiza danych i opracowanie raportu nie powiedzie się lub nie przyniesie oczekiwanych efektów.

 

Zaufaj doświadczeniu specjalistów w zakresie badań marketingowych. Skontaktuj się z przedstawicielem zespołu BioStat® aby omówić projekt badań dla Twojej firmy!
 


Zakres badań rynku farmaceutycznego

Zakres badań rynku farmaceutycznego

 

Koncerny farmaceutyczne muszą nieustannie badać rynek, aby pozostawać przed agresywnie działającymi konkurentami. Zakres takich analiz może być jednak różny w zależności od tego, jakie produkty są dostępne w ich portfolio, a także jakie mają one cele na najbliższe miesiące lub lata. Aby móc zrewidować te plany, niezbędne jest jednak przeprowadzanie badań rynku farmaceutycznego. Czego dokładnie mogą one dotyczyć?

 

Badanie nawyków konsumenckich

 

Leki (głownie bez recepty) oraz suplementy diety są pod wieloma względami podobnymi produktami jak ubrania czy telefony komórkowe, również podlegają bowiem nawykom konsumenckim i są nabywane w określonych okolicznościach.

 

Dlatego też koncerny farmaceutyczne dążą do tego, by jeszcze lepiej poznać preferencje zakupowe swojej grupy docelowej, efektywniej kreować komunikaty sprzedażowe oraz pojawiać się w świadomości nabywców dokładnie wtedy, gdy podejmują oni decyzję o zakupie.

 

Testowanie koncepcji opakowań

 

Dzięki badaniom rynku farmaceutycznego przeprowadzanym za pomocą np. multimedialnych nośników, można również testować różne warianty opakowań leków czy suplementów diety. Okazuje się bowiem, że takie detale jak rozmiar czcionki czy jej wariant, a także dobrane kolory, mają wpływ na ostateczny wybór.

 

Warianty te należy przetestować przed wprowadzeniem produktu na rynek i można to zrobić właśnie dzięki badaniom rynku farmaceutycznego. Do ich przeprowadzania zachęcają m.in. eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® wskazujący, że ich realizacja pozwoli zwiększyć wolumen sprzedaży i jednocześnie ograniczyć potencjalne straty związane z obraniem niewłaściwej ścieżki koncepcyjnej.

 

Badanie elastyczności cenowej

 

Jaka cena za dany lek lub suplement diety jest za niska i może sygnalizować jego niską jakość? Jaka cena jest wysoka, aczkolwiek akceptowalna przez klientów? Jaka jest natomiast za wysoka i nie jest już akceptowalna przez grupę docelową? Właśnie takie elementy można sprawdzić dzięki badaniu rynku farmaceutycznego i wybrać tym samym cenę, która zagwarantuje zysk i którą skłonni będą zapłacić klienci.

 

Odbiór kampanii reklamowej

 

Kolejnym obszarem zastosowania badań rynku farmaceutycznego jest to, jak odbierana jest planowana kampania reklamowa. Jej przetestowanie na grupie potencjalnych klientów to przede wszystkim zmniejszenie ryzyka niepowodzenia i zmarnowania budżetu. Można bowiem sprawdzić:

 

 • jak adresaci oceniają koncepcję,
 • czy dobrze komunikuje ona zalety produktu,
 • czy odbierana jest pozytywnie czy negatywnie,
 • czy po jej obejrzeniu potencjalni konsumenci byliby skłonni zakupić preparat.

 

Gdy kampania reklamowa jest w fazie koncepcyjnej, jej sprawdzenie pozwala wprowadzić odpowiednie zmiany i zaprezentować ją dopiero wtedy, gdy będzie ona właściwie przygotowana.

 

Jak doskonale widać badania rynku farmaceutycznego są absolutnie niezbędne, jeśli koncern chce osiągnąć wysoki wolumen sprzedaży i budować stałą przewagę konkurencyjną. Oczywiście istotne jest, aby takie badanie było przeprowadzone przez specjalistów, którzy mają dodatkowo dostęp do dużej grupy respondentów. Dokładnie na to można liczyć korzystając z usług Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.


Copyright © 2018 Biostat