Tag: badanie rynku(11)

Badania rynku w świetle motywacji konsumenta

Badania rynku w świetle motywacji konsumenta

Chcąc uzyskać w procesie badania rynku rzeczywiście przydatną wiedzę należy wybrać odpowiednie narzędzie badawcze, a później wykorzystać je w taki sposób, aby wyczerpać cały jego potencjał. Wiedza, którą możemy uznać za przydatną ogniskuje się wokół taki obszarów jak:

 • wyjaśnienie zachodzących zjawisk;
 • możliwość stworzenia rozwojowego planu na przyszłość;
 • zrozumienie konsekwencji podejmowanych działań;
 • rozpoznanie wartości, potrzeb i oczekiwań klientów.

Badanie musi mieć cel, ale także plan działania
Podejmując się wyzwania rozmowy z klientem w ramach badań rynku należy na początku określić grupę osób, do której należy się zwrócić. Należy mieć tutaj na uwadze cel badania oraz przeznaczenie danego produktu bądź usługi. Narzędzie, które zostanie wybrane powinno w pełni odpowiadać wymaganiom stawianym badaniu oraz być dostosowane do badanej grupy. Do technik badań rynku należy zaliczyć:

 • badania ankietowe;
 • panel konsumentów – badanie konsumentów dobranych w sposób losowy;
 • metody eksperymentalne i obserwacyjne;
 • badania motywacyjne.

Czym jest motywacja konsumenta?
Do przeprowadzania badania motywacyjnego służą różnego rodzaju wywiady i testy, których celem jest rozpoznanie motywacji konsumenta, a ta powiązana jest z niezaspokojonymi potrzebami. Potrzeby, które zostały wzbudzone, ale pozostają niezaspokojone skłaniają człowieka do podjęcia działania, które te potrzeby zaspokoją. Przy czym potrzeby te nie zawsze muszą być uświadomione sobie przez konsumentów. Może być tak, że istnieje potrzeba, której konsument nie jest świadomy, ale mimo to podejmuje odpowiednie zachowanie w celu realizacji tejże potrzeby.

W jaki sposób motywacja wpływa na człowieka?
Motywacja ściśle wiąże się z emocjami, a te mogą być tak pozytywne, jak i negatywne. Motywację należy rozważać przy uwzględnieniu perspektywy czynników wewnętrznych – stany fizjologiczne i psychiczne oraz czynników zewnętrznych tj. środowisko, inni ludzie. Chcąc zrozumieć zachowania ludzie w obrębie podejmowanych decyzji należy przyjrzeć się temu, co owe zachowania motywuje, czyli należy rozpoznać potrzeby, które pojawiają się wśród społeczeństwa.

Potrzeby człowieka pozwalają zrozumieć jego zachowanie
W trakcie przeprowadzania badań rynku nie można zapomnieć o:

 • dobraniu odpowiedniej grupy badawczej;
 • wybraniu właściwego narzędzia badawczego;
 • wyciągnięciu wniosków i określeniu konsekwencji;
 • stworzeniu realnego planu na przyszłość.

Badania rynku pozwalają na rozpoznanie potrzeb człowieka, a tym samym umożliwiają stworzenie takiej drogi dotarcia do klienta, która okaże się w pełni skuteczna. Usiłując zrozumieć zachowania podejmowane przez konsumentów nie można zapominać o potrzebach człowieka, które są zmienne i które posiadają różne natężenie w poszczególnych okresach czasu.


Gromadzenie a przetwarzanie danych rynkowych

Gromadzenie a przetwarzanie danych rynkowych

Za jedno z podstawowych zadań analizy danych z rynku wskazuje się gromadzenie i przetwarzanie danych. Proces ten powiązany jest z podejmowaniem trafnych decyzji, które pozwolą za chowanie aktualnej sytuacji bądź jej polepszenie. W szczególności należy podkreślić, iż pozwalają one na zauważenie występujących zjawisk oraz wyznaczanie zachodzących zależności.

Cel pozwala działać skutecznie
Odnosząc się do gromadzenia danych należy pamiętać, iż wymagane jest wskazanie celu, dla których te dane będą zbierane. Analiza danych z rynku posługuje się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji jako jednym ze swoich etapów procesu badawczego, co pozwala na:

 • pozyskanie wiedzy o działających mechanizmach;
 • wyjaśnienie występujących procesów;
 • przewidywanie przyszłych zdarzeń;
 • polepszenie procesu decyzyjnego.

Gromadzenie a analiza
Gromadzenie i analiza są ze sobą ściśle powiązane. Zgromadzone informacje należy zanalizować przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi podnoszących jakość procesu badawczego. Jednakże zanim dokona się analiza danych, muszą zostać one zebrane. A zbierane powinny być w odpowiedzi na specyficzny cel badania i z wykorzystaniem źródłem badania, które dzielą się na:

 • wtórne – obejmują materiały już istniejące i dostępny;
 • pierwotne – odnoszą się do materiałów, które będą dostępne w efekcie przeprowadzanych badań.

O źródłach można mówić na wiele sposobów
Pozyskane dane można podzielić także na źródła wewnętrzne (dane zawarte w księgach, sprawozdaniach ręcznych/elektronicznych) i zewnętrzne (czerpane się z monitorowania otoczenia i badań marketingowych). I tak dla przykładu do źródeł wtórnych zewnętrznych można zaliczyć:

 • czasopisma, książki;
 • statystykę rządową, branżową;
 • informacje ofertowane przez agencje i ośrodki badań marketingowych.

Rozmowy na wiele sposobów
W toku przeprowadzania badań analizy danych z rynku warto wziąć pod uwagę takie formy kontaktu jak:

 • zogniskowane wywiady grupowe;
 • pogłębione wywiady indywidualne;
 • rozmowy z ekspertami – metoda delficka;
 • wywiady bezpośrednie – PAPI;
 • wywiady z wykorzystaniem urządzeń mobilnych CAPI;
 • wywiady telefoniczne – CATI;
 • badania internetowe – CAWI.

Typ badań bardzo skonkretyzowanych
Właściwe gromadzenie i przetwarzanie danych może przyczynić się do polepszenia ogólnej kondycji firmy, ale także może przyczynić się do właściwego sposobu kreowania swojego wizerunku i wybrania najskuteczniejszej drogi dotarcia do konsumenta. Z pewnością analiza danych z rynku należy do procesów badawczych koncentrujących się na osiągnięciu celu i zwiększenia świadomości aktualnej pozycji na rynku.


Konkurencja pod stałą kontrolą

Konkurencja pod stałą kontrolą

Pojęcie konkurencji wychodzi się od łacińskiego słowa concurrere, co oznacza biec razem. Dziś o konkurencji mówi się raczej w kontekście współzawodnictwa między rywalami. Bycie konkurencyjnym pozwala na skuteczne konkurowanie, a więc osiąganie celów mimo przeszkód tworzonych przez konkurentów. Stąd bardzo ważne staje się regularne przeprowadzanie analizy konkurencji.

O tym powiedzą ci analizy…
Osiąganie sukcesu związane jest z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów w formie rzeczy, finansów czy pracowników. Ważne jest również dokonanie analizy rynku, na którym się działa. Analiza konkurencji pozwala na efektywne wejście na rynek bądź na rozpoczęcie działalności na innych rynkach zbytu, a ponadto:

 • pozwala przewidzieć następne ruchy rywali;
 • wykorzystać słabe strony konkurencji;
 • zastosować działające wzorce.

Najważniejsza jest regularność obserwacji
Wspomniany proces analizy powinien odnosić się zarówno do obecnych, jak i potencjalnych konkurentów oraz zakładać regularną obserwację działań przeprowadzanych przez rywali. Stanowiąc narzędzie rozpoznania rynku wspiera proces budowania przewagi konkurencyjnej. Zaś pozyskane wnioski mogą przydać się w takich obszarach jak:

 • tworzenie strategii wejścia na rynek;
 • wytyczanie strategii marketingu i sprzedaży;
 • określanie planów związanych z dystrybucją.

Obszary szczególnie ważne dla konkurencji
Regularne monitorowanie poczynań konkurencji na rynku pozwala na prognozowanie mających zajść zjawisk, a także dynamiczne reagowanie na pojawiające się sytuacje. Tym samym przeprowadzanie analiz pozwala zabezpieczyć firmę przed potencjalnymi stratami. Analiza konkurencji przyglądają się działaniom konkurencji w takich obszarach rynku jak:

 • produkty i usługi konkurencji;
 • klienci;
 • kanały sprzedaży;
 • grupa docelowa;
 • przewaga konkurencyjna;
 • finansowanie;
 • mocne i słabe strony.

Mocne i słabe strony stanowią podsumowanie wszystkich obszarów. Do ich wskazania można użyć analizy SWOT, która uwzględnia także zagrożenia i możliwości wynikające z powyższych obszarów, a więc można powiedzieć, iż traktuje ona całościowo badane zagadnienie.

Konkurencja nie tak straszna!
W obszarze analiz konkurencji należy zauważyć, iż pozwalają one na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami, a także dobranie takich działań, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Zważając na to, że konkurencja jest czujna należy ciągle zwiększać efektywność podejmowanych działań oraz decyzji wspierających pozycję na rynku. W tym wszystkim może pomóc poprawne rozpoznanie konkurencji.


Badania nakierowane na efektywne działania

Badania nakierowane na efektywne działania

Realizując projekty badawcze należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cel badania, który to powinien wpłynąć na ogólny kształt całego badania. W szczególności ma się tutaj na myśli badania społeczne, które to powinny dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji. Zbierane dane powinny odpowiadać bieżącym potrzebom oraz sytuacji. Jednocześnie zrealizowane badania powinny stanowić inspirację do dalszego zagłębiania się w badany temat.

Pytania muszą odnosić się do badania
Podstawą właściwe przeprowadzonego procesu badawczego jest właściwe ustalony cel. Kolejną bardzo ważna kwestią jest wybranie metody wraz z budową narzędzia. Jeśli chodzi o kwestionariusze to należy powiedzieć, że stosuje się je dosyć często. O pytaniach, które zada się ankietowanym w ramach badań społecznych można powiedzieć, iż powinny one być:

 • trafne;
 • przydatne co do tematu badania;
 • ogólne lub szczegółowe w zależności od postawionego celu;
 • nastawione na wydobywanie potrzebnych treści.

Dzięki właściwej budowie kwestionariusza można wyznaczać dane, które posłużą do wydobywania maksymalnej ilości treści w odpowiedzi na postawiony temat badania.

Cele, które dają szansę na zrozumienie.
Należy także zaznaczyć, iż mile widziane są pytania, które nie są sugerujące. Pozwoli to na zapoznanie się z prawdziwymi opiniami badaczy. Wśród najczęstszych celów badania wyróżnia się:

 • eksplorację;
 • opis;
 • wyjaśnienie.

Każdy z tych celów charakteryzuje się innym podejściem do procesu badawczego oraz skupia się wokół odmiennych kwestii. Należy jednak pamiętać, że cel badania powinien otwierać nowe możliwości w celu poszerzenia aktualnej perspektywy patrzenia.

Osiągnąć cel i działać dalej
W drodze przeprowadzania procesów badawczych skupionych na badaniach społecznych należy podkreślić, że wszystkie podejmowane kroki powinny skłaniać do:

 • pogłębiania badania;
 • wzrostu samoświadomości;
 • wskazywania nowych możliwości;
 • umacniania mocnych stron.

Co istotne wydobyte informacje powinny dawać szansę skutecznego działania oraz podejmowania takich działań, które pozwolą na rozwijanie dotychczasowych strategii rozwojowych.

Badanie to potrzebna wskazówka
Zrealizowany projekt badawczy może posłużyć jako wskazówka, jeśli chodzi o budowanie świadomości marki czy przeprowadzanie kampanii wyborczych. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na oczekiwania, które stawia się wobec projektów. Badania społeczne pozyskują wartościowe informacje, które mogą w pozytywny sposób oddziaływać na dynamiczne reagowanie na zachodzące przemiany.


Jak zastosować analizę SWOT w toku badania rynku?

Jak zastosować analizę SWOT w toku badania rynku?

Dzięki stworzeniu specjalistycznych narzędzi możliwym jest przeprowadzenie badań rynku skupiających się na wyszczególnionych potrzebach oraz wymaganiach. Należy zauważyć, że tylko dzięki uszczegółowieniu różnych kwestii możliwym jest wydobywanie maksymalnej ilości informacji, które będą przekładać się na osiągane wyniki. Realizując procesy badawcze należy skupić się na wszystkich kwestiach budujących faktyczną sytuację firmy.

Analiza SWOT
W trosce o przeprowadzanie pełnowartościowych procesów badawczych stworzono narzędzie, które nazywa się analizą SWOT. Bierze ona pod uwagę:

 • mocne strony – umiejętności, zasoby;
 • słabe strony – czynniki ograniczające „sprawność”;
 • możliwości/szanse – zjawiska wspierające rozwój;
 • zagrożenia – bariery i utrudnienia, które można napotkać na swojej drodze.

Na początku należy zauważyć, że narzędzie to pozwala na określenie kondycji firmy. Zaś samo badanie rynku odpowiada przyglądaniu się różnym aspektom rynku i sprawdzeniu, w jakim stopniu realizowane są dane kwestie poddane badaniu. W ramach tegoż badania mogą zostać przedstawione także możliwe rozwiązania i udoskonalenia.

Mocne i słabe strony
Należy zauważyć, że mocne i słabe strony pozostają ze sobą w ścisłej relacji. Ich uświadomienie sobie oraz zrozumienie pozwala na wydobywanie potrzebnych informacji oraz zastosowanie ich w konkretnym działaniu. Ważne jest, aby pamiętać, iż słabe punkty mogą osłabiać mocne strony, jeśli nie zostaną one zlikwidowane na czas. Dzięki konkretnemu wskazaniu mocnych oraz słabych stron można:

 • wzmocnić rozwój;
 • wprowadzać innowacyjne rozwiązania;
 • zwrócić uwagę na dotąd niezauważane zjawiska i powiązania.

Możliwości i zagrożenia
Dzięki zdefiniowaniu możliwości oraz zagrożeń możliwym jest:

 • dostosowanie swoich działań;
 • trafne ustalanie strategii rozwojowych;
 • wykorzystanie posiadanych zasobów w kreatywny sposób.

Można powiedzieć, że tak możliwości, jak i zagrożenia (również wskazane w badaniach rynku) mają wpływ na osiągane wyniki oraz odpowiadają za następujący rozwój. Ponadto można zauważyć, że pomagają one przygotować się nad nadchodzące wydarzenia oraz przewidzieć niepożądane skutki.

Nad rozwojem należy pracować
Analiza SWOT wykorzystywana jest na różne sposoby. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jest to narzędzie rozwojowe, które można wykorzystać tak w pracy w drugim człowiekiem, jak i w kwestii analizy rynku. Jeśli wziąć pod uwagę badanie rynku to umożliwia ono zrozumienie sytuacji oraz prognozowanie wydarzeń z uwzględnieniem wszystkich ważnych kwestii w sprawie zarządzania rozwojem.


Turystyka z perspektywy Polaków

Rozwój rynku turystycznego, w szczególności, jeśli chodzi o obiekty noclegowe i gastronomiczne, sprawia, że rodzą się nowe pytania w dziedzinie turystyki. W ostatnich latach zauważa się, iż liczba osób odwiedzających i zwiedzających Polskę wzrasta. Co więcej badania ruchu turystycznego wśród Polaków przeprowadzone przez firmę badawczą BioStat wskazują, że aż 69,9% Polaków najchętniej spędza wakacje w swoim kraju!

 

Natężenie krajowego ruchu turystycznego

Poddając badaniu temat natężenia krajowego ruchu turystycznego mieszkańców Polski (w wieku 15 lat lub więcej) w 2017 roku, zauważono, iż największe natężenie występuje w województwach:

 • małopolskim;
 • pomorskim;
 • mazowieckim;
 • zachodniopomorskim.

Zaś wśród województw wyróżniających się niskim natężeniem krajowego ruchu turystycznego wymienia się województwo opolskie i lubuskie.

 

Jak Polacy spędzają wolny czas?

W zrealizowanym badaniu poddano także preferencje Polaków, co do form spędzania czasu. Tym samym wskazano, iż:

 • 68,9% Polaków wybierają aktywne formy spędzania czasu, zaś tylko 31,1% spędza wolny czas biernie;
 • Polacy najchętniej spędzają wolny czas na plaży, nad wodą (61,8%), równie wysoko uplasowało się spacerowanie (54,1%).

Wśród rzadko wybieranych form spędzania czasu wolnego, wymienia się chodzenie po górach (23,2%), uprawianie sporty (21,3%) czy wychodzenie do kina, teatru, opery (19,7%). Badani wskazywali częściej takie aktywności, jak:

 • wychodzenie do kawiarni, restauracji (37,2%);
 • zwiedzanie zabytków i muzeów (43,3%).

 

Muzea z perspektywy 2016 roku

Należy zaznaczyć, iż w Polsce mamy 944 muzeów. Według danych z GUS najchętniej w 2016 r. zwiedzało się muzea i oddziały w takich województwach, jak:

 • mazowieckie (9,5 mln);
 • małopolskie (8,9 mln);
 • pomorskie (2,4 mln).

Natomiast rzadko zwiedzało się muzea i oddziały znajdujące się w województwie opolskim (237 tys.) i lubuskim (234 tys.).

 

To warto wiedzieć o wyborach Polaków

Co ciekawe Polacy wybierając ofertę wakacyjną najrzadziej zwracają uwagę na możliwość rozwoju – jest to zaledwie 6,5%. Drugim najrzadziej wymienianym czynnikiem, w przeprowadzonym badaniu ruchu turystycznego wśród Polaków, determinującym  wybór oferty wakacyjnej jest organizacja czasu rozumiana jako atrakcje. W kontekście przeprowadzonych badań, warto zauważyć, że największy wpływ na podejmowanie decyzji Polaków, dotyczących planów wakacyjnych, mają ponoszone koszty (aż 86,5%).


O czym mówią procesy badawcze z zakresu turystyki?

Realizując badania z zakresu turystyki, należy wziąć pod uwagę ich różnorodność. Warto zwrócić uwagę, iż takiemu badaniu mogę zostać poddane różne zagadnienia. I tak wyróżnia się badanie, które zorientowane są na:

 • jakość usług na rynku turystycznym i zadowolenie konsumentów;
 • preferencje odbiorców usług w zakresie turystyki;
 • konkurencyjność i rozpoznawalność marki;
 • ruch turystyczny.

 

Rozwój wpływa na jakość usług

Możliwości, które dają badania turystyki, pozwalają na uskutecznienie prowadzonych działań na rynku, a tym samym w większym stopniu odpowiadają na zaspokojenie oczekiwań oraz potrzeb turystów. W ostatnich latach w Polsce zauważa się rozwój rynku turystycznego, co związane jest z powstawaniem nowych miejsc noclegowych i gastronomicznych. Tym samym zwiększa się konkurencyjność między tymi miejscami, a zatem także jakość usług, które otrzymują turyści.

 

Na co Polak zwraca uwagę planując wakacje?

W toku realizowanych badań z zakresu turystyki, zauważono, że jedynie 30,1% Polaków preferuje spędzanie wakacji za granicą. Pozostali wolę spędzić je w Polsce, podejmując aktywne formy wypoczynku takie, jak np. spacery czy spędzanie czasu nad wodą, na plaży. Polak, który decyduje się na wybranie konkretnej ofert wakacyjnej, zwraca szczególną uwagę na:

 • koszt (86,5%);
 • dostępność oferty (38,9%);
 • sposób dojazdu (37,2%);
 • oferowane udogodnienia (30,5%).

 

Badania pozwolą na zrozumienie

Dzięki zrealizowanym badaniom na reprezentowanej próbie i wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych, zarówno z zakresu metod jakościowych i ilościowych, można uzyskać informacje na temat:

 • wielkości, struktury oraz dynamiki ruchu turystycznego w wybranym obszarze geograficznym;
 • satysfakcji turystów z otrzymywanych usług;
 • opinii turystów z wskazaniem mocnych i słabych stron, które powinny ulec zmianie.

 

Badania stanowią podstawę rozwoju

Realizując badania z zakresu turystyki można w głównej mierze otrzymać informacje o preferencjach badanej grupy, a zatem wprowadzać rozwiązania, które w najwyższym stopniu pozwolą na pozyskiwanie i utrzymywanie zadowolonych turystów-klientów. Warto zwrócić uwagę, iż badania turystyki prowadzone są w odpowiedzi na postawiony cel badania, a więc pozyskują skonkretyzowane informacje na dany temat. Tym samym pozyskane dane nie są uniwersalne i zależą od takich zmiennych, jak np.: czas, wprowadzenie nowych rozwiązań, atrakcji, ogólny rozwój danego obszaru geograficznego itp.


Wizualizacja danych w badaniach rynkowych

Wielowymiarowe zmiany w badaniach marketingowych, wpływają na metody i techniki badawcze zastosowane w badaniach rynkowych. W celu, jak najlepszego zobrazowania wyników wprowadzane są wizualizacje danych, które stanowią odpowiedź na pojawianie się coraz większej ilości danych.

Wizualne przedstawienie danych można określić mianem infografiki. Jej zadaniem, jest przekazywanie określonej treści w jak najbardziej jasny i czytelny sposób. Wykorzystywane są w obszarach, w których analizie zostają poddane obszerne treści. Dane przedstawiane są za pomocą wykresów, diagramów, obrazów, kolorów oraz słów. Aby przekaz informacyjny był klarowny, należy zmniejszyć liczbę wykorzystywanych słów, bowiem wizualizacje powinny być przekazywane w sposób maksymalnie prosty. Współczesne społeczeństwa w procesie komunikacyjnym często wykorzystują elementy obrazkowe. Odbiór informacji w formie wizualnej, jest jasny i bardziej czytelny, niż przy wykorzystywaniu obszernych opisów.

Jedną z najważniejszych umiejętności w ramach tworzenia raportu z badań, jest umiejętność prezentacji, czyli przekazywania danych. Sposób zaprezentowania i interpretacji wyników może więc wpłynąć na podejmowane decyzje. Dlatego duży nacisk kładzie się na ocenę, estetykę i zastosowanie wyników badań. W naukach społecznych realizacje badań dzieli się na dwa rodzaje: ilościowe i jakościowe.

Badania jakościowe umożliwiają odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji emocji oraz głęboko ukrytych motywów działania. Można w nich wykorzystywać takie elementy opisu badań ilościowych, jak diagramy i wykresy.

Badania ilościowe pozwalają na ustalenie częstotliwości występowania zjawiska oraz liczby osób, która podejmuje określone działania. Opis badań ilościowych zaś może wykraczać poza liczby i dotyczyć analizowania powiązań pomiędzy formalnym wzorem, a miejscem mierzonej zmiennej w teorii.

Dane prezentowane w formie wizualnej wykorzystywane są w tworzeniu raportów z badań.
W badaniach jakościowych raport badań, będzie zawierał dużo materiału opisowego.
Ważną rzeczą w raporcie z badań jakościowych, jest przestrzeganie podstawowych założeń
i pojęć teoretycznych oraz unikanie włączania zbyt wielu szczegółowych danych uzyskanych w badaniach terenowych. Natomiast w przypadku badań ilościowych, duży nacisk kładzie się na metodologię oraz procedurę badawczą. W raporcie z badań ilościowych powinno się pokazać drogę od teorii do operacjonalizacji pojęć, a także od wyboru metodologii i procedur badawczych do zebranych danych i w efekcie wniosków.

Dzięki wizualizacji umysł człowieka, jest w stanie przetworzyć, przyswoić oraz zinterpretować duże ilości informacji, a także uzyskać całościowy obraz danego zjawiska. Wizualizacja danych prowadzi do optymalizacji procesów decyzyjnych oraz łatwiejszego i szybszego udostępniania informacji. Dzięki niej użytkownik końcowy ma większą możliwość korzystania z dostępnych funkcji. Także przedsiębiorstwo uzyskuje korzyści w związku z wykorzystywaniem wizualnego przedstawienia danych. Możliwe, jest zniwelowanie nakładów na działy IT oraz wyższe zwroty z inwestycji.


Badania marketingowe

Badania marketingowe

Korzystna oferta dla firm z branży medyczno-farmaceutycznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań marketingowych Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, które specjalizuje się w realizacji autorskich, dwustopniowych eksploracji.

 

Realizacja badań dla branży FMCG oraz dla medycyny i farmacji

Naszą specjalną ofertę obejmującą badania marketingowe kierujemy do przedsiębiorców działających w sektorach FMCG oraz w branży medyczno-farmaceutycznej. Możliwość osiągnięcia maksymalnych zysków w tak konkurencyjnych rynkach wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rzetelnych badań dotyczących:

 • preferencji konsumenckich i potrzeb klientów korzystających z Państwa produktów i usług,
 • świadomości konkretnej marki pośród klientów,
 • segmentacji rynku,
 • sensorycznych, a także typu story board (dotyczących koncepcji nowych produktów),
 • reakcji konsumentów na zmiany cenowe produktów oraz akcje promocyjne i działania reklamowe;
 • kontroli uczestnictwa produktów w mediach (również w mediach społecznościowych).

 

 • koncepcji opakowań leków,
 • prototypów produktów medycznych,
 • historii przebytych chorób pacjentów,
 • wysokości poziomu zaufania do konkretnej marki leków,
 • elastyczności cenowej produktów i usług medycznych,
 • reakcji osób chorych w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości,
 • leków OTC, Rx oraz wyrobów medycznych,
 • spotów reklamowych i haseł promocyjnych.

 

Szeroko zakrojone badania marketingowe, zarówno dla firm funkcjonujących na rynku FMCG jak i branży medyczno-farmaceutycznej przeprowadzane są przez profesjonalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® , przy użyciu odpowiednich metod – ilościowych bądź jakościowych.

 

Badania marketingowe prowadzone są na kilku etapach:

 • eksploracji obszaru badawczego za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI),
 • weryfikacji uzyskanych danych podczas pierwszego etapu badań, dzięki realizacji wywiadów fokusowych (FGI),
 • ilościowych badaniach typu CATI (ankietyzacja telefoniczna), dzięki którym zebrane dane będą mogły zostać uogólnione na szeroką grupę lub populację,
 • opracowaniu raportów badawczych.

 

Próby badawcze są wyselekcjonowane pod względem celu badawczego. Respondenci są dobierani z uwzględnieniem takich cech, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • charakterystyka psycho-społeczna,
 • styl życia,
 • doświadczenia w wyborze towarów,
 • płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia.

 

Dlaczego warto wybrać badania marketingowe BioStat® ?

15-letnie doświadczenie w branży badawczej sprawia, że jesteśmy prężnie działającą i wciąż rozwijającą się agencją. Potrafimy dopasować swoje działania do klienta, współpracując w oparciu o model partnerski. Badania marketingowe to czasochłonny i rozbudowany proces, wymagający doświadczenia, zaplecza w postaci odpowiednich narzędzi a także odpowiednio wyszkolonej kadry koordynatorów i ankieterów. Brak jednego z tych elementów może sprawić, że: przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie scenariusza badawczego, realizacja wywiadów bądź dokładna analiza danych i opracowanie raportu nie powiedzie się lub nie przyniesie oczekiwanych efektów.

 

Zaufaj doświadczeniu specjalistów w zakresie badań marketingowych. Skontaktuj się z przedstawicielem zespołu BioStat® aby omówić projekt badań dla Twojej firmy!
 


Jak przeprowadzić badanie marketingowe online?

Jak przeprowadzić badanie marketingowe online?

 

Badania marketingowe są niezbędne, aby ograniczyć ryzyko podjęcia nieodpowiednich decyzji w zakresie budowania strategii. Celem jest jednak nie tyle ograniczenie strat, co osiągnięcie długofalowych zysków. Co można sprawdzać w badaniach marketingowych oraz jak przeprowadzać je online?

 

Co pozwalają sprawdzać badania marketingowe?

 

Wiele firm podejmuje poważne strategiczne decyzje marketingowe w oparciu o „burze mózgów” lub subiektywne opinie jej pracowników. Niestety często prowadzi to do obrania złej ścieżki, gdy pomijane są lub nawet ignorowane potrzeby i sugestie klientów. Aby je poznać, niezbędne są właśnie badania marketingowe, dzięki którym można uzyskać takie informacje jak:

 

 • kim są klienci firmy,
 • czego oczekują, a czego nie chcą,
 • jak reagują na bieżący wizerunek marki,
 • czy planowane działania marketingowe trafiają w ich gust i mogą przekładać się na większą sprzedaż.

 

Badania marketingowe online

 

Aby przeprowadzić badania marketingowe wcale nie trzeba gromadzić dużego budżetu i organizować panelu eksperckiego. Efektywne badania marketingowe można bowiem zorganizować online przy pomocy panelu Badanie Opinii opracowanego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®.

 

Aby stworzyć własne badanie marketingowe wystarczą trzy kroki:

 

 • stworzenie ankiety,
 • dobranie próby,
 • analizowanie wyników.

 

Eksperci wskazują, że najwięcej uwagi należy poświęcić procesowi przygotowania ankiety. Z czego to wynika?

 

Odpowiednie pytania kluczem do miarodajnych odpowiedzi

 

Wynikiem badania marketingowego mają być rzetelne informacje, których analiza pozwoli na podjęcie przez firmę właściwych kroków (unikanie strat – maksymalizacja zysków). Aby je uzyskać, kluczowe jest przede wszystkim wskazanie celu badania marketingowego czyli tego, po co jest ono przeprowadzane i jakie dane chce się dzięki niemu uzyskać.

 

Dopiero na tej postawie można kreować odpowiednie, precyzyjne pytania. W przypadku panelu Badanie Opinii dostępnych jest aż 20 rodzajów pytań, a także możliwość tworzenia pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz rankingów.

 

Dobranie grupy respondentów

 

Kolejnym etapem opracowywania dobrego badania marketingowego online jest dobranie właściwej próby. Taką możliwość również daje platforma Badanie Opinii, gdyż w jej bazie znajduje się ponad 100 tys. osób, które zostały podzielone zgodnie z takimi kryteriami jak:

 

 • wiek,
 • płeć,
 • miejsce zamieszkania,
 • zarobki,
 • sytuacja rodzinna,
 • wykonywana praca,
 • zwyczaje zakupowe,
 • sposoby spędzania wolnego czasu,
 • wykorzystywane na co dzień urządzenia elektroniczne.

 

Dzięki tak głębokiemu podziałowi, badanie marketingowe jest kierowane do odpowiedniej grupy osób, czyli docelowych klientów firmy. Warto też zaznaczyć, że korzystający z platformy Badanie Opinii, w przypadku problemów z obraniem grupy respondentów, mogą skorzystać z pomocy ekspertów.

 

Weryfikacja badania marketingowego

 

Osoby niemające wiedzy statystycznej oraz na temat prawidłowego sposobu wykonywania badań marketingowych mogą obawiać się błędów. Na szczęście przed przekazaniem ankiety do grupy ankietowanych może zostać ona przeanalizowana przez ekspertów, co uchroni przed błędami, które mogłyby doprowadzić do uzyskania niemiarodajnych wyników.

 

Analiza badania marketingowego

 

Wyniki badania marketingowego prowadzonego poprzez Badanie Opinii są przekazywane w formie wykresów oraz tabel, które są łatwe do interpretacji. Umożliwia to szybkie wyciągnięcie wniosków i podjęcie właściwych działań przez stosowne działy w firmie.

 

Badanie marketingowe to klucz do opracowywania zarówno długookresowych, jak i krótkookresowych planów biznesowych. Ułatwieniem jest to, że można przeprowadzać je również online, korzystając jednocześnie z eksperckiego wsparcia.


Zakres badań rynku farmaceutycznego

Zakres badań rynku farmaceutycznego

 

Koncerny farmaceutyczne muszą nieustannie badać rynek, aby pozostawać przed agresywnie działającymi konkurentami. Zakres takich analiz może być jednak różny w zależności od tego, jakie produkty są dostępne w ich portfolio, a także jakie mają one cele na najbliższe miesiące lub lata. Aby móc zrewidować te plany, niezbędne jest jednak przeprowadzanie badań rynku farmaceutycznego. Czego dokładnie mogą one dotyczyć?

 

Badanie nawyków konsumenckich

 

Leki (głownie bez recepty) oraz suplementy diety są pod wieloma względami podobnymi produktami jak ubrania czy telefony komórkowe, również podlegają bowiem nawykom konsumenckim i są nabywane w określonych okolicznościach.

 

Dlatego też koncerny farmaceutyczne dążą do tego, by jeszcze lepiej poznać preferencje zakupowe swojej grupy docelowej, efektywniej kreować komunikaty sprzedażowe oraz pojawiać się w świadomości nabywców dokładnie wtedy, gdy podejmują oni decyzję o zakupie.

 

Testowanie koncepcji opakowań

 

Dzięki badaniom rynku farmaceutycznego przeprowadzanym za pomocą np. multimedialnych nośników, można również testować różne warianty opakowań leków czy suplementów diety. Okazuje się bowiem, że takie detale jak rozmiar czcionki czy jej wariant, a także dobrane kolory, mają wpływ na ostateczny wybór.

 

Warianty te należy przetestować przed wprowadzeniem produktu na rynek i można to zrobić właśnie dzięki badaniom rynku farmaceutycznego. Do ich przeprowadzania zachęcają m.in. eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® wskazujący, że ich realizacja pozwoli zwiększyć wolumen sprzedaży i jednocześnie ograniczyć potencjalne straty związane z obraniem niewłaściwej ścieżki koncepcyjnej.

 

Badanie elastyczności cenowej

 

Jaka cena za dany lek lub suplement diety jest za niska i może sygnalizować jego niską jakość? Jaka cena jest wysoka, aczkolwiek akceptowalna przez klientów? Jaka jest natomiast za wysoka i nie jest już akceptowalna przez grupę docelową? Właśnie takie elementy można sprawdzić dzięki badaniu rynku farmaceutycznego i wybrać tym samym cenę, która zagwarantuje zysk i którą skłonni będą zapłacić klienci.

 

Odbiór kampanii reklamowej

 

Kolejnym obszarem zastosowania badań rynku farmaceutycznego jest to, jak odbierana jest planowana kampania reklamowa. Jej przetestowanie na grupie potencjalnych klientów to przede wszystkim zmniejszenie ryzyka niepowodzenia i zmarnowania budżetu. Można bowiem sprawdzić:

 

 • jak adresaci oceniają koncepcję,
 • czy dobrze komunikuje ona zalety produktu,
 • czy odbierana jest pozytywnie czy negatywnie,
 • czy po jej obejrzeniu potencjalni konsumenci byliby skłonni zakupić preparat.

 

Gdy kampania reklamowa jest w fazie koncepcyjnej, jej sprawdzenie pozwala wprowadzić odpowiednie zmiany i zaprezentować ją dopiero wtedy, gdy będzie ona właściwie przygotowana.

 

Jak doskonale widać badania rynku farmaceutycznego są absolutnie niezbędne, jeśli koncern chce osiągnąć wysoki wolumen sprzedaży i budować stałą przewagę konkurencyjną. Oczywiście istotne jest, aby takie badanie było przeprowadzone przez specjalistów, którzy mają dodatkowo dostęp do dużej grupy respondentów. Dokładnie na to można liczyć korzystając z usług Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.


Copyright © 2018 Biostat