Tag: badanie rynku turystycznego(3)

Wieloaspektowe badanie ruchu turystycznego

Wieloaspektowe badanie ruchu turystycznego

Zastanawiając się nad skutecznością podejmowanych działań należy przeprowadzić badania, które pozwolą na obiektywną ocenę dotychczasowej działalności. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na specyfikę badania ruchu turystycznego. Badanie to obejmuje wiele aspektów i może wskazać działania, które warto podjąć w celu rozwoju działalności w dziedzinie turystyki.

Projekt, który rozpoznaje sytuacje.
Jeśli proces badawczy zostanie nakierowany na zagadnienia związane z turystyką to może on:

 • określić wielkość ruchu turystycznego;
 • wskazać wydatki turystów;
 • wyłapać zmiany zachodzące w aspekcie ruchu turystycznego;
 • określić poziom zadowolenia turysty z proponowanych usług i produktów;
 • wskazać poziom realizacji oczekiwań turystów.

Tym samym można powiedzieć, że badanie ruchu turystycznego daje szansę na rozpoznanie mocnych oraz słabych stron badanego regionu zauważanych przez przywołaną grupę osób.

Turyści potrafią dokonać oceny
Odnosząc badanie do ruchu turystycznego można jednocześnie określić:

 • wpływ turystyki na gospodarkę lokalną;
 • dochody, które wiążą się z ruchem turystycznym;
 • popularność danych atrakcji, miejsc itp.;
 • oczekiwania turystów, które mogłyby, ale nie są zaspakajane.

Jednocześnie możliwym jest porównanie uzyskiwanych wyników z wcześniej gromadzonymi danymi. Pozwoli to na dogłębną analizę sytuacji i wskazanie tych aspektów, które uległy tak pozytywnej, jak i negatywnej zmianie.

Rozwój w najważniejszych kwestiach
W istocie pod badanie ruchu turystycznego może podlegać każda ta kwestia, z którą stykają się turyści. Pozwoli to na:

 • wskazanie najważniejszych elementów według turystów;
 • zrozumienie zachowań turystów;
 • lepsze zarządzanie posiadanymi zasobami;
 • określenie nowych pól działania.

Stąd też badania takie dostarczają informacji, które będzie można wykorzystać na rozmaity sposób. Czy to planując festiwale czy decydując się na nowe inwestycje w badanym miejscu.

Ruch pod kontrolą
Podejmując się realizacji nowych wyzwań warto zastanowić się nad faktyczną sytuacją oraz potrzebami, które z niej wynikają. W szczególności zaś należy wziąć pod uwagę, że badania ruchu turystycznego pozwalają na planowanie rozwoju opartego na konkretnych przesłankach. Realizacja potrzeb oraz oczekiwań turystów pozwala na wzmacnianie pozytywnych bodźców i uniknięcie sytuacji, które w negatywny sposób oddziałują na postrzeganie danego miejsca, a w konsekwencji na ruch turystyczny.


Metody badawcze, które pozwalają wydobyć informacje o Polakach

Podejmując się przeprowadzenia badań z obszaru turystyki warto uszczegółowić cel badania, a następnie wybrać takie narzędzia, które pozwolą na pozyskanie w skuteczny sposób potrzebne dane. Warto tym samym zaznaczyć, że badania turystyki obejmują swoim zakresem bardzo wiele kwestii, które się wzajemnie uzupełniają. Ponadto badanie takie może stanowić skarbnicę informacji na temat badanej grupy.

 

Jakie metody wykorzystać w procesie badawczym?

Aby pozyskać wiarygodne informacje warto odnieść się w realizowanym procesie zarówno do metod ilościowych, jak i jakościowych. Pozwalają one na pozyskiwanie informacji o różnym charakterze, a tym samym dają możliwość stworzenia spójnej wizji badanego zagadnienia. W tym celu można skorzystać z takich metod, jak:

 • CATI – wywiad telefoniczny realizowany z wspomaganiem komputera;
 • PAPI – badanie z zastosowaniem papierowych kwestionariuszy;
 • analiza danych zastanych (desk research);
 • CAWI – badanie przeprowadzane online.

Powyższe metody pozwalają na pozyskanie informacji o charakterze ilościowym.

 

O czym dowiesz się po zrealizowaniu badania?

Jeśli badacze potrzebują pozyskać dane jakościowe, zwracają uwagę na takie metody, jak:

 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Każda z tych metod ilościowych, jak i jakościowych pozwala na pozyskiwanie informacji na temat uczestników rynku turystycznego. Tym samym można dowiedzieć się o:

 • natężeniu ruchu turystycznego wybranej grupy wiekowej;
 • ilości osób odwiedzających muzea, chodzących do teatru, opery, uprawiających sport w wybranym obszarze geograficznym;
 • preferowanych kierunkach podróży;
 • czynnikach, które determinują wybór konkretnej oferty wakacyjnej;
 • najpopularniejszych formach i miejscach spędzania czasu.

 

Co Polacy wybierają rzadziej?

Jak wskazują badania przeprowadzane przez BioStat na reprezentatywnej próbie badawczej Polaków, miejscami najrzadziej wybieranymi przez nich, w celu spędzenia czasu, są:

 • kino, teatr, opera (19,7%);
 • miejsca związane z uprawianiem sportu (21,3%);
 • góry – chodzenie po górach (23,2%).

Wybierając ofertę wakacyjną Polacy najrzadziej kierują się:

 • możliwością rozwoju (6,5%);
 • organizacją czasu, atrakcji (18,5%);
 • przystosowania np. dla rodzin z dziećmi (21,3%).

Co więcej Polacy rzadziej wybierają bierne sposoby spędzania czasu (31,1%) i rzadziej wyjeżdżają za granicę (30,1%). Przy czym mężczyźni rzadziej wybierają wakacje za granicą (28,9%) niż kobiety (31,2%). 


O czym mówią procesy badawcze z zakresu turystyki?

Realizując badania z zakresu turystyki, należy wziąć pod uwagę ich różnorodność. Warto zwrócić uwagę, iż takiemu badaniu mogę zostać poddane różne zagadnienia. I tak wyróżnia się badanie, które zorientowane są na:

 • jakość usług na rynku turystycznym i zadowolenie konsumentów;
 • preferencje odbiorców usług w zakresie turystyki;
 • konkurencyjność i rozpoznawalność marki;
 • ruch turystyczny.

 

Rozwój wpływa na jakość usług

Możliwości, które dają badania turystyki, pozwalają na uskutecznienie prowadzonych działań na rynku, a tym samym w większym stopniu odpowiadają na zaspokojenie oczekiwań oraz potrzeb turystów. W ostatnich latach w Polsce zauważa się rozwój rynku turystycznego, co związane jest z powstawaniem nowych miejsc noclegowych i gastronomicznych. Tym samym zwiększa się konkurencyjność między tymi miejscami, a zatem także jakość usług, które otrzymują turyści.

 

Na co Polak zwraca uwagę planując wakacje?

W toku realizowanych badań z zakresu turystyki, zauważono, że jedynie 30,1% Polaków preferuje spędzanie wakacji za granicą. Pozostali wolę spędzić je w Polsce, podejmując aktywne formy wypoczynku takie, jak np. spacery czy spędzanie czasu nad wodą, na plaży. Polak, który decyduje się na wybranie konkretnej ofert wakacyjnej, zwraca szczególną uwagę na:

 • koszt (86,5%);
 • dostępność oferty (38,9%);
 • sposób dojazdu (37,2%);
 • oferowane udogodnienia (30,5%).

 

Badania pozwolą na zrozumienie

Dzięki zrealizowanym badaniom na reprezentowanej próbie i wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych, zarówno z zakresu metod jakościowych i ilościowych, można uzyskać informacje na temat:

 • wielkości, struktury oraz dynamiki ruchu turystycznego w wybranym obszarze geograficznym;
 • satysfakcji turystów z otrzymywanych usług;
 • opinii turystów z wskazaniem mocnych i słabych stron, które powinny ulec zmianie.

 

Badania stanowią podstawę rozwoju

Realizując badania z zakresu turystyki można w głównej mierze otrzymać informacje o preferencjach badanej grupy, a zatem wprowadzać rozwiązania, które w najwyższym stopniu pozwolą na pozyskiwanie i utrzymywanie zadowolonych turystów-klientów. Warto zwrócić uwagę, iż badania turystyki prowadzone są w odpowiedzi na postawiony cel badania, a więc pozyskują skonkretyzowane informacje na dany temat. Tym samym pozyskane dane nie są uniwersalne i zależą od takich zmiennych, jak np.: czas, wprowadzenie nowych rozwiązań, atrakcji, ogólny rozwój danego obszaru geograficznego itp.


Copyright © 2018 Biostat