Tag: sondaż opinii(2)

Badanie wychwytujące opinie i postawy

Badanie wychwytujące opinie i postawy

Zdając sobie sprawę z wartości pozyskanych opinii wśród zmiennej społeczności przeprowadza się badania sondażowe. Ten typ badań pozwala na zapoznanie się z panującymi trendami, a także jest źródłem informacji, które mogą służyć w prognozowaniu zdarzeń. Zyskując takie informacje można w skuteczny sposób zarządzać stawianymi celami.

Z wizją na przyszłość
Przewidywanie opinii, postaw i zachowań różnych grup społecznych w badanej sprawie możliwe jest dzięki wyodrębnieniu zależności między opiniami ludzi wobec badanych spraw, instytucji bądź osób a elementami składającymi się na osobowość społeczną. W głównej mierze badanie sondażowe ma na celu wykryć współzależność, współwystępowanie oraz zależności między:

 • opiniami a motywacjami;
 • motywacjami a postawami;
 • postawami a wartościami.

Co więcej badania ta powinny wykraczać poza wiedzę o aktualnych opiniach, postawach, motywacjach i dążeniach rozciągając zyskane informacje na wizję kształtowania się przyszłości.

O osobowości społecznej
Na przestrzeni życia społecznego powstaje tzw. osobowość społeczna, która obejmuje konkretną całość jak:

 • jaźń subiektywna – dot. tego, co jednostki myślą o sobie w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia;
 • jaźń odzwierciedlona – dot. tego, co jednostki myślą o sobie w oparciu o opinie innych ludzi bez świadomości, iż patrzą z innej perspektywy;
 • ideał kulturowy – wyobrażenie jednostek na temat tego, kim chcieliby być;
 • zespół cech społecznych – wyuczone zachowania, które zostały ukształtowały w procesie wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi.

Sondaż od strony technicznej…
Badania sondażowe mogą mieć charakter:

 • jednorazowy – skupianie się na konkretnym przedziale czasowym;
 • powtarzalny – pozwalają na wychwycenie dynamiki cech, opinii, postaw w obrębie danej populacji.

Jako techniki badawcze wykorzystywane w sondażach najczęściej wymienia się wywiad oraz ankietę. Wywiad posługuje się kwestionariuszem jako narzędziem, które stanowi zbiór pytań pozwalających na zebranie potrzebnych informacji. Zaś narzędzie stosowane w ankiecie nazywa się kwestionariuszem ankiety.

Zrozumieć istotę zjawiska
Wyniki sondażów można wykorzystać na rozmaity sposób. Tak w kwestii kampanii politycznych, jak i reklamowych. Badanie sondażowe odpowiadać ma zaistniałym potrzebom i umożliwić zebranie maksymalnej ilości danych w obrębie badanego zagadnienia. Narzędzia, które wykorzystywane są w tym typie badań pozwalają na uchwycenie esencji danego problemu.


Badania nakierowane na efektywne działania

Badania nakierowane na efektywne działania

Realizując projekty badawcze należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cel badania, który to powinien wpłynąć na ogólny kształt całego badania. W szczególności ma się tutaj na myśli badania społeczne, które to powinny dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji. Zbierane dane powinny odpowiadać bieżącym potrzebom oraz sytuacji. Jednocześnie zrealizowane badania powinny stanowić inspirację do dalszego zagłębiania się w badany temat.

Pytania muszą odnosić się do badania
Podstawą właściwe przeprowadzonego procesu badawczego jest właściwe ustalony cel. Kolejną bardzo ważna kwestią jest wybranie metody wraz z budową narzędzia. Jeśli chodzi o kwestionariusze to należy powiedzieć, że stosuje się je dosyć często. O pytaniach, które zada się ankietowanym w ramach badań społecznych można powiedzieć, iż powinny one być:

 • trafne;
 • przydatne co do tematu badania;
 • ogólne lub szczegółowe w zależności od postawionego celu;
 • nastawione na wydobywanie potrzebnych treści.

Dzięki właściwej budowie kwestionariusza można wyznaczać dane, które posłużą do wydobywania maksymalnej ilości treści w odpowiedzi na postawiony temat badania.

Cele, które dają szansę na zrozumienie.
Należy także zaznaczyć, iż mile widziane są pytania, które nie są sugerujące. Pozwoli to na zapoznanie się z prawdziwymi opiniami badaczy. Wśród najczęstszych celów badania wyróżnia się:

 • eksplorację;
 • opis;
 • wyjaśnienie.

Każdy z tych celów charakteryzuje się innym podejściem do procesu badawczego oraz skupia się wokół odmiennych kwestii. Należy jednak pamiętać, że cel badania powinien otwierać nowe możliwości w celu poszerzenia aktualnej perspektywy patrzenia.

Osiągnąć cel i działać dalej
W drodze przeprowadzania procesów badawczych skupionych na badaniach społecznych należy podkreślić, że wszystkie podejmowane kroki powinny skłaniać do:

 • pogłębiania badania;
 • wzrostu samoświadomości;
 • wskazywania nowych możliwości;
 • umacniania mocnych stron.

Co istotne wydobyte informacje powinny dawać szansę skutecznego działania oraz podejmowania takich działań, które pozwolą na rozwijanie dotychczasowych strategii rozwojowych.

Badanie to potrzebna wskazówka
Zrealizowany projekt badawczy może posłużyć jako wskazówka, jeśli chodzi o budowanie świadomości marki czy przeprowadzanie kampanii wyborczych. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na oczekiwania, które stawia się wobec projektów. Badania społeczne pozyskują wartościowe informacje, które mogą w pozytywny sposób oddziaływać na dynamiczne reagowanie na zachodzące przemiany.


Copyright © 2018 Biostat