Tag: badania rynku(14)

Badania rynku w świetle motywacji konsumenta

Badania rynku w świetle motywacji konsumenta

Chcąc uzyskać w procesie badania rynku rzeczywiście przydatną wiedzę należy wybrać odpowiednie narzędzie badawcze, a później wykorzystać je w taki sposób, aby wyczerpać cały jego potencjał. Wiedza, którą możemy uznać za przydatną ogniskuje się wokół taki obszarów jak:

 • wyjaśnienie zachodzących zjawisk;
 • możliwość stworzenia rozwojowego planu na przyszłość;
 • zrozumienie konsekwencji podejmowanych działań;
 • rozpoznanie wartości, potrzeb i oczekiwań klientów.

Badanie musi mieć cel, ale także plan działania
Podejmując się wyzwania rozmowy z klientem w ramach badań rynku należy na początku określić grupę osób, do której należy się zwrócić. Należy mieć tutaj na uwadze cel badania oraz przeznaczenie danego produktu bądź usługi. Narzędzie, które zostanie wybrane powinno w pełni odpowiadać wymaganiom stawianym badaniu oraz być dostosowane do badanej grupy. Do technik badań rynku należy zaliczyć:

 • badania ankietowe;
 • panel konsumentów – badanie konsumentów dobranych w sposób losowy;
 • metody eksperymentalne i obserwacyjne;
 • badania motywacyjne.

Czym jest motywacja konsumenta?
Do przeprowadzania badania motywacyjnego służą różnego rodzaju wywiady i testy, których celem jest rozpoznanie motywacji konsumenta, a ta powiązana jest z niezaspokojonymi potrzebami. Potrzeby, które zostały wzbudzone, ale pozostają niezaspokojone skłaniają człowieka do podjęcia działania, które te potrzeby zaspokoją. Przy czym potrzeby te nie zawsze muszą być uświadomione sobie przez konsumentów. Może być tak, że istnieje potrzeba, której konsument nie jest świadomy, ale mimo to podejmuje odpowiednie zachowanie w celu realizacji tejże potrzeby.

W jaki sposób motywacja wpływa na człowieka?
Motywacja ściśle wiąże się z emocjami, a te mogą być tak pozytywne, jak i negatywne. Motywację należy rozważać przy uwzględnieniu perspektywy czynników wewnętrznych – stany fizjologiczne i psychiczne oraz czynników zewnętrznych tj. środowisko, inni ludzie. Chcąc zrozumieć zachowania ludzie w obrębie podejmowanych decyzji należy przyjrzeć się temu, co owe zachowania motywuje, czyli należy rozpoznać potrzeby, które pojawiają się wśród społeczeństwa.

Potrzeby człowieka pozwalają zrozumieć jego zachowanie
W trakcie przeprowadzania badań rynku nie można zapomnieć o:

 • dobraniu odpowiedniej grupy badawczej;
 • wybraniu właściwego narzędzia badawczego;
 • wyciągnięciu wniosków i określeniu konsekwencji;
 • stworzeniu realnego planu na przyszłość.

Badania rynku pozwalają na rozpoznanie potrzeb człowieka, a tym samym umożliwiają stworzenie takiej drogi dotarcia do klienta, która okaże się w pełni skuteczna. Usiłując zrozumieć zachowania podejmowane przez konsumentów nie można zapominać o potrzebach człowieka, które są zmienne i które posiadają różne natężenie w poszczególnych okresach czasu.


Badanie rynku: kilka podstawowych danych

Badanie rynku: kilka podstawowych danych

Gromadząc, opracowując i analizując dane przeprowadza się badania rynku, które to dotyczą zarządzania marketingowego. Ogólnie rzecz ujmując sam proces badawczy rozpoczyna się od zdefiniowanie problemu badawczego, a kończy wraz z przedstawieniem pozyskanych wyników, wniosków oraz z przedstawieniem zaleceń.

Bada się po to, aby zrozumieć
Uzyskaną wiedzę w przedstawionym typie badań można praktycznie zastosować w podejmowanych działaniach. Do badań rynku odnosi się, gdy chodzi o:

 • analizę danej sytuacji;
 • kontrolę postępów, sukcesów;
 • kreowanie i zarządzanie marką.

Przede wszystkim regularność i uporządkowanie
Należy jednak pamiętać, że badania te trzeba przeprowadzać regularnie. Jest to o tyle ważne, że w pozytywny sposób wspiera rozwój, ale tylko jeśli wyniki badań odnoszą się do aktualnej sytuacji, która jak wiadomo ciągle się zmienia ze względu na zmienne czynniki. W samym procesie badawczym wyróżnia się następujące etapy:

 • definicję;
 • projekt;
 • dane;
 • analizę;
 • raport;
 • decyzję;
 • realizacja.

W badaniu obecny jest człowiek
W definicji zawiera się określenie problemu badawczego oraz skonkretyzowanie celów badania. Jeśli chodzi o otrzymane wyniki to należy zwrócić uwagę na zachowania konsumenckie, w których zawarte są ludzkie motywacje i które są wynikiem dążenia do zaspokojenia potrzeb, a nie chwilowych stanów emocjonalnych. Przy czym Maslow wyróżnia:

 • motywację będącą skutkiem niedoboru;
 • motywację wzrostu.

W drugim przypadku chodzi o to, że jednostka chce wyjść poza to, co zrobiła i czym dotychczas była. Natomiast w pierwszym wypadku chodzi o przywrócenie fizycznej/psychicznej równowagi.

Dopasowanie badania do czasu.
Koncentrując się na przeprowadzeniu wartościowego procesu badawczego w kwestii badania rynku należy uwzględnić:

 • rozwój nowych technologii;
 • skrócony czas podejmowania decyzji.

Te dwa czynniki mają wpływ na zarówno na dobór metod badawczych, jak i same konstruowanie celu badawczego czy dostosowanie języka do odbiorcy. Ważne jest także, aby metody badawcze odpowiadały wymogom zlecającego badanie, ale także zachowywały normy etyczne.

Decyzje oddziałują na każdą część
W ramach badań rynku można przeprowadzić analizę rynku. Polega ona na jednorazowym zgromadzeniu informacji i opisaniu aktualnej sytuacji rynkowej dla badanego podmiotu. W skutek czego można dokonywać racjonalnych wyborów. Należy przy tym pamiętać, że uzyskane wyniki należy interpretować indywidualnie, jak i społecznie z uwzględnieniem skutków, jakie mogą przynieść konkretne decyzje.


Gromadzenie a przetwarzanie danych rynkowych

Gromadzenie a przetwarzanie danych rynkowych

Za jedno z podstawowych zadań analizy danych z rynku wskazuje się gromadzenie i przetwarzanie danych. Proces ten powiązany jest z podejmowaniem trafnych decyzji, które pozwolą za chowanie aktualnej sytuacji bądź jej polepszenie. W szczególności należy podkreślić, iż pozwalają one na zauważenie występujących zjawisk oraz wyznaczanie zachodzących zależności.

Cel pozwala działać skutecznie
Odnosząc się do gromadzenia danych należy pamiętać, iż wymagane jest wskazanie celu, dla których te dane będą zbierane. Analiza danych z rynku posługuje się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji jako jednym ze swoich etapów procesu badawczego, co pozwala na:

 • pozyskanie wiedzy o działających mechanizmach;
 • wyjaśnienie występujących procesów;
 • przewidywanie przyszłych zdarzeń;
 • polepszenie procesu decyzyjnego.

Gromadzenie a analiza
Gromadzenie i analiza są ze sobą ściśle powiązane. Zgromadzone informacje należy zanalizować przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi podnoszących jakość procesu badawczego. Jednakże zanim dokona się analiza danych, muszą zostać one zebrane. A zbierane powinny być w odpowiedzi na specyficzny cel badania i z wykorzystaniem źródłem badania, które dzielą się na:

 • wtórne – obejmują materiały już istniejące i dostępny;
 • pierwotne – odnoszą się do materiałów, które będą dostępne w efekcie przeprowadzanych badań.

O źródłach można mówić na wiele sposobów
Pozyskane dane można podzielić także na źródła wewnętrzne (dane zawarte w księgach, sprawozdaniach ręcznych/elektronicznych) i zewnętrzne (czerpane się z monitorowania otoczenia i badań marketingowych). I tak dla przykładu do źródeł wtórnych zewnętrznych można zaliczyć:

 • czasopisma, książki;
 • statystykę rządową, branżową;
 • informacje ofertowane przez agencje i ośrodki badań marketingowych.

Rozmowy na wiele sposobów
W toku przeprowadzania badań analizy danych z rynku warto wziąć pod uwagę takie formy kontaktu jak:

 • zogniskowane wywiady grupowe;
 • pogłębione wywiady indywidualne;
 • rozmowy z ekspertami – metoda delficka;
 • wywiady bezpośrednie – PAPI;
 • wywiady z wykorzystaniem urządzeń mobilnych CAPI;
 • wywiady telefoniczne – CATI;
 • badania internetowe – CAWI.

Typ badań bardzo skonkretyzowanych
Właściwe gromadzenie i przetwarzanie danych może przyczynić się do polepszenia ogólnej kondycji firmy, ale także może przyczynić się do właściwego sposobu kreowania swojego wizerunku i wybrania najskuteczniejszej drogi dotarcia do konsumenta. Z pewnością analiza danych z rynku należy do procesów badawczych koncentrujących się na osiągnięciu celu i zwiększenia świadomości aktualnej pozycji na rynku.


Konkurencja pod stałą kontrolą

Konkurencja pod stałą kontrolą

Pojęcie konkurencji wychodzi się od łacińskiego słowa concurrere, co oznacza biec razem. Dziś o konkurencji mówi się raczej w kontekście współzawodnictwa między rywalami. Bycie konkurencyjnym pozwala na skuteczne konkurowanie, a więc osiąganie celów mimo przeszkód tworzonych przez konkurentów. Stąd bardzo ważne staje się regularne przeprowadzanie analizy konkurencji.

O tym powiedzą ci analizy…
Osiąganie sukcesu związane jest z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów w formie rzeczy, finansów czy pracowników. Ważne jest również dokonanie analizy rynku, na którym się działa. Analiza konkurencji pozwala na efektywne wejście na rynek bądź na rozpoczęcie działalności na innych rynkach zbytu, a ponadto:

 • pozwala przewidzieć następne ruchy rywali;
 • wykorzystać słabe strony konkurencji;
 • zastosować działające wzorce.

Najważniejsza jest regularność obserwacji
Wspomniany proces analizy powinien odnosić się zarówno do obecnych, jak i potencjalnych konkurentów oraz zakładać regularną obserwację działań przeprowadzanych przez rywali. Stanowiąc narzędzie rozpoznania rynku wspiera proces budowania przewagi konkurencyjnej. Zaś pozyskane wnioski mogą przydać się w takich obszarach jak:

 • tworzenie strategii wejścia na rynek;
 • wytyczanie strategii marketingu i sprzedaży;
 • określanie planów związanych z dystrybucją.

Obszary szczególnie ważne dla konkurencji
Regularne monitorowanie poczynań konkurencji na rynku pozwala na prognozowanie mających zajść zjawisk, a także dynamiczne reagowanie na pojawiające się sytuacje. Tym samym przeprowadzanie analiz pozwala zabezpieczyć firmę przed potencjalnymi stratami. Analiza konkurencji przyglądają się działaniom konkurencji w takich obszarach rynku jak:

 • produkty i usługi konkurencji;
 • klienci;
 • kanały sprzedaży;
 • grupa docelowa;
 • przewaga konkurencyjna;
 • finansowanie;
 • mocne i słabe strony.

Mocne i słabe strony stanowią podsumowanie wszystkich obszarów. Do ich wskazania można użyć analizy SWOT, która uwzględnia także zagrożenia i możliwości wynikające z powyższych obszarów, a więc można powiedzieć, iż traktuje ona całościowo badane zagadnienie.

Konkurencja nie tak straszna!
W obszarze analiz konkurencji należy zauważyć, iż pozwalają one na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami, a także dobranie takich działań, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Zważając na to, że konkurencja jest czujna należy ciągle zwiększać efektywność podejmowanych działań oraz decyzji wspierających pozycję na rynku. W tym wszystkim może pomóc poprawne rozpoznanie konkurencji.


Badania nakierowane na efektywne działania

Badania nakierowane na efektywne działania

Realizując projekty badawcze należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cel badania, który to powinien wpłynąć na ogólny kształt całego badania. W szczególności ma się tutaj na myśli badania społeczne, które to powinny dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji. Zbierane dane powinny odpowiadać bieżącym potrzebom oraz sytuacji. Jednocześnie zrealizowane badania powinny stanowić inspirację do dalszego zagłębiania się w badany temat.

Pytania muszą odnosić się do badania
Podstawą właściwe przeprowadzonego procesu badawczego jest właściwe ustalony cel. Kolejną bardzo ważna kwestią jest wybranie metody wraz z budową narzędzia. Jeśli chodzi o kwestionariusze to należy powiedzieć, że stosuje się je dosyć często. O pytaniach, które zada się ankietowanym w ramach badań społecznych można powiedzieć, iż powinny one być:

 • trafne;
 • przydatne co do tematu badania;
 • ogólne lub szczegółowe w zależności od postawionego celu;
 • nastawione na wydobywanie potrzebnych treści.

Dzięki właściwej budowie kwestionariusza można wyznaczać dane, które posłużą do wydobywania maksymalnej ilości treści w odpowiedzi na postawiony temat badania.

Cele, które dają szansę na zrozumienie.
Należy także zaznaczyć, iż mile widziane są pytania, które nie są sugerujące. Pozwoli to na zapoznanie się z prawdziwymi opiniami badaczy. Wśród najczęstszych celów badania wyróżnia się:

 • eksplorację;
 • opis;
 • wyjaśnienie.

Każdy z tych celów charakteryzuje się innym podejściem do procesu badawczego oraz skupia się wokół odmiennych kwestii. Należy jednak pamiętać, że cel badania powinien otwierać nowe możliwości w celu poszerzenia aktualnej perspektywy patrzenia.

Osiągnąć cel i działać dalej
W drodze przeprowadzania procesów badawczych skupionych na badaniach społecznych należy podkreślić, że wszystkie podejmowane kroki powinny skłaniać do:

 • pogłębiania badania;
 • wzrostu samoświadomości;
 • wskazywania nowych możliwości;
 • umacniania mocnych stron.

Co istotne wydobyte informacje powinny dawać szansę skutecznego działania oraz podejmowania takich działań, które pozwolą na rozwijanie dotychczasowych strategii rozwojowych.

Badanie to potrzebna wskazówka
Zrealizowany projekt badawczy może posłużyć jako wskazówka, jeśli chodzi o budowanie świadomości marki czy przeprowadzanie kampanii wyborczych. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na oczekiwania, które stawia się wobec projektów. Badania społeczne pozyskują wartościowe informacje, które mogą w pozytywny sposób oddziaływać na dynamiczne reagowanie na zachodzące przemiany.


Wieloaspektowe badanie ruchu turystycznego

Wieloaspektowe badanie ruchu turystycznego

Zastanawiając się nad skutecznością podejmowanych działań należy przeprowadzić badania, które pozwolą na obiektywną ocenę dotychczasowej działalności. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na specyfikę badania ruchu turystycznego. Badanie to obejmuje wiele aspektów i może wskazać działania, które warto podjąć w celu rozwoju działalności w dziedzinie turystyki.

Projekt, który rozpoznaje sytuacje.
Jeśli proces badawczy zostanie nakierowany na zagadnienia związane z turystyką to może on:

 • określić wielkość ruchu turystycznego;
 • wskazać wydatki turystów;
 • wyłapać zmiany zachodzące w aspekcie ruchu turystycznego;
 • określić poziom zadowolenia turysty z proponowanych usług i produktów;
 • wskazać poziom realizacji oczekiwań turystów.

Tym samym można powiedzieć, że badanie ruchu turystycznego daje szansę na rozpoznanie mocnych oraz słabych stron badanego regionu zauważanych przez przywołaną grupę osób.

Turyści potrafią dokonać oceny
Odnosząc badanie do ruchu turystycznego można jednocześnie określić:

 • wpływ turystyki na gospodarkę lokalną;
 • dochody, które wiążą się z ruchem turystycznym;
 • popularność danych atrakcji, miejsc itp.;
 • oczekiwania turystów, które mogłyby, ale nie są zaspakajane.

Jednocześnie możliwym jest porównanie uzyskiwanych wyników z wcześniej gromadzonymi danymi. Pozwoli to na dogłębną analizę sytuacji i wskazanie tych aspektów, które uległy tak pozytywnej, jak i negatywnej zmianie.

Rozwój w najważniejszych kwestiach
W istocie pod badanie ruchu turystycznego może podlegać każda ta kwestia, z którą stykają się turyści. Pozwoli to na:

 • wskazanie najważniejszych elementów według turystów;
 • zrozumienie zachowań turystów;
 • lepsze zarządzanie posiadanymi zasobami;
 • określenie nowych pól działania.

Stąd też badania takie dostarczają informacji, które będzie można wykorzystać na rozmaity sposób. Czy to planując festiwale czy decydując się na nowe inwestycje w badanym miejscu.

Ruch pod kontrolą
Podejmując się realizacji nowych wyzwań warto zastanowić się nad faktyczną sytuacją oraz potrzebami, które z niej wynikają. W szczególności zaś należy wziąć pod uwagę, że badania ruchu turystycznego pozwalają na planowanie rozwoju opartego na konkretnych przesłankach. Realizacja potrzeb oraz oczekiwań turystów pozwala na wzmacnianie pozytywnych bodźców i uniknięcie sytuacji, które w negatywny sposób oddziałują na postrzeganie danego miejsca, a w konsekwencji na ruch turystyczny.


Jak zastosować analizę SWOT w toku badania rynku?

Jak zastosować analizę SWOT w toku badania rynku?

Dzięki stworzeniu specjalistycznych narzędzi możliwym jest przeprowadzenie badań rynku skupiających się na wyszczególnionych potrzebach oraz wymaganiach. Należy zauważyć, że tylko dzięki uszczegółowieniu różnych kwestii możliwym jest wydobywanie maksymalnej ilości informacji, które będą przekładać się na osiągane wyniki. Realizując procesy badawcze należy skupić się na wszystkich kwestiach budujących faktyczną sytuację firmy.

Analiza SWOT
W trosce o przeprowadzanie pełnowartościowych procesów badawczych stworzono narzędzie, które nazywa się analizą SWOT. Bierze ona pod uwagę:

 • mocne strony – umiejętności, zasoby;
 • słabe strony – czynniki ograniczające „sprawność”;
 • możliwości/szanse – zjawiska wspierające rozwój;
 • zagrożenia – bariery i utrudnienia, które można napotkać na swojej drodze.

Na początku należy zauważyć, że narzędzie to pozwala na określenie kondycji firmy. Zaś samo badanie rynku odpowiada przyglądaniu się różnym aspektom rynku i sprawdzeniu, w jakim stopniu realizowane są dane kwestie poddane badaniu. W ramach tegoż badania mogą zostać przedstawione także możliwe rozwiązania i udoskonalenia.

Mocne i słabe strony
Należy zauważyć, że mocne i słabe strony pozostają ze sobą w ścisłej relacji. Ich uświadomienie sobie oraz zrozumienie pozwala na wydobywanie potrzebnych informacji oraz zastosowanie ich w konkretnym działaniu. Ważne jest, aby pamiętać, iż słabe punkty mogą osłabiać mocne strony, jeśli nie zostaną one zlikwidowane na czas. Dzięki konkretnemu wskazaniu mocnych oraz słabych stron można:

 • wzmocnić rozwój;
 • wprowadzać innowacyjne rozwiązania;
 • zwrócić uwagę na dotąd niezauważane zjawiska i powiązania.

Możliwości i zagrożenia
Dzięki zdefiniowaniu możliwości oraz zagrożeń możliwym jest:

 • dostosowanie swoich działań;
 • trafne ustalanie strategii rozwojowych;
 • wykorzystanie posiadanych zasobów w kreatywny sposób.

Można powiedzieć, że tak możliwości, jak i zagrożenia (również wskazane w badaniach rynku) mają wpływ na osiągane wyniki oraz odpowiadają za następujący rozwój. Ponadto można zauważyć, że pomagają one przygotować się nad nadchodzące wydarzenia oraz przewidzieć niepożądane skutki.

Nad rozwojem należy pracować
Analiza SWOT wykorzystywana jest na różne sposoby. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jest to narzędzie rozwojowe, które można wykorzystać tak w pracy w drugim człowiekiem, jak i w kwestii analizy rynku. Jeśli wziąć pod uwagę badanie rynku to umożliwia ono zrozumienie sytuacji oraz prognozowanie wydarzeń z uwzględnieniem wszystkich ważnych kwestii w sprawie zarządzania rozwojem.


O czym mówią procesy badawcze z zakresu turystyki?

Realizując badania z zakresu turystyki, należy wziąć pod uwagę ich różnorodność. Warto zwrócić uwagę, iż takiemu badaniu mogę zostać poddane różne zagadnienia. I tak wyróżnia się badanie, które zorientowane są na:

 • jakość usług na rynku turystycznym i zadowolenie konsumentów;
 • preferencje odbiorców usług w zakresie turystyki;
 • konkurencyjność i rozpoznawalność marki;
 • ruch turystyczny.

 

Rozwój wpływa na jakość usług

Możliwości, które dają badania turystyki, pozwalają na uskutecznienie prowadzonych działań na rynku, a tym samym w większym stopniu odpowiadają na zaspokojenie oczekiwań oraz potrzeb turystów. W ostatnich latach w Polsce zauważa się rozwój rynku turystycznego, co związane jest z powstawaniem nowych miejsc noclegowych i gastronomicznych. Tym samym zwiększa się konkurencyjność między tymi miejscami, a zatem także jakość usług, które otrzymują turyści.

 

Na co Polak zwraca uwagę planując wakacje?

W toku realizowanych badań z zakresu turystyki, zauważono, że jedynie 30,1% Polaków preferuje spędzanie wakacji za granicą. Pozostali wolę spędzić je w Polsce, podejmując aktywne formy wypoczynku takie, jak np. spacery czy spędzanie czasu nad wodą, na plaży. Polak, który decyduje się na wybranie konkretnej ofert wakacyjnej, zwraca szczególną uwagę na:

 • koszt (86,5%);
 • dostępność oferty (38,9%);
 • sposób dojazdu (37,2%);
 • oferowane udogodnienia (30,5%).

 

Badania pozwolą na zrozumienie

Dzięki zrealizowanym badaniom na reprezentowanej próbie i wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych, zarówno z zakresu metod jakościowych i ilościowych, można uzyskać informacje na temat:

 • wielkości, struktury oraz dynamiki ruchu turystycznego w wybranym obszarze geograficznym;
 • satysfakcji turystów z otrzymywanych usług;
 • opinii turystów z wskazaniem mocnych i słabych stron, które powinny ulec zmianie.

 

Badania stanowią podstawę rozwoju

Realizując badania z zakresu turystyki można w głównej mierze otrzymać informacje o preferencjach badanej grupy, a zatem wprowadzać rozwiązania, które w najwyższym stopniu pozwolą na pozyskiwanie i utrzymywanie zadowolonych turystów-klientów. Warto zwrócić uwagę, iż badania turystyki prowadzone są w odpowiedzi na postawiony cel badania, a więc pozyskują skonkretyzowane informacje na dany temat. Tym samym pozyskane dane nie są uniwersalne i zależą od takich zmiennych, jak np.: czas, wprowadzenie nowych rozwiązań, atrakcji, ogólny rozwój danego obszaru geograficznego itp.


Badania znajomości marki – ile to kosztuje?

 Pomiar świadomości marki to istotny składnik markeitngu – często zaniedbywany przez managerów.

Jest postrzegany przez niektórych jako bezsensowne, gromadzenie danych, które nie ma związku ze skutecznym marketingiem.

Inna szkoła twierdzi, że jednym z najsilniejszych czynników napędzających kupowanie konsumentów

jest po prostu zdolność do przypomnienia sobie tego produktu.

Niektórzy spece twierdzą, że zapamiętanie marki jest ulepszone dzięki konsekwentnemu i wszechobecnemu logotypowi i sloganom, dzięki rekomendacjom celebrytów i tradycyjnemu marketingowi masowemu.

Pomaga to wyjaśnić, dlaczego marki inwestują tak wiele pieniędzy na sponsoring: dzięki współpracy z inną globalną marką zwiększają zakresy na szerszą grupę konsumentów/klientów.

 

Ile kosztuje badanie znajomości marki?

W zależności od rodzaju badań są to kwoty od 1,5 do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nieco więcej światła na temat kosztów prowadzenia badań znajomości marki rzuca poniższa tabelka - jest to analiza rynkowa przeprowadzona na bazie kilku agencji badawczych:

 

Lp

Zakres usługi

Cena netto

1

4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport

7000-9900 PLN

2

2 FGI, raport

7000-8800 PLN

3

Badania rozpoznawalności marki (badanie telefoniczne CATI, n=1000), raport

8000-14000 PLN

4

Badanie rozpoznawalności marki – ankieta online (panel konsumencki n=1000)

1500-6000 PLN

 

Etapy badania świadomości marki:

1. Badania Ankietowe

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz ankietę za pośrednictwem poczty e-mail, panelu konsumenckiego, studia CATI, witryny internetowej czy telefonu, możesz zapytać obecnych klientów, co o twojej marce słyszeli, lub poprosić losową grupę osób, którzy kojarzą/znają Twoją markę. Pierwsze podejście pozwoli ci zrozumieć, jak ludzie słyszą o tobie, a drugie da ci wgląd w liczbę osób, które mogą przypomnieć sobie twoją markę.

 

2. Analiza ruchu w witrynie

Mierzenie natężenia ruchu w witrynie w czasie może ujawnić wgląd w świadomość marki, ale ważne jest, aby szukać w odpowiednich miejscach. Kanał bezpośredni w Google Analytics śledzi liczbę osób, które wpisały adres URL w pasku adresu, użył zakładki przeglądarki lub kliknął link w nieśledzonym e-mailu lub dokumencie offline. Monitorowanie tego z czasem pozwoli wskazać zmiany w świadomości marki.

W przeszłości użytkownicy Google Analytics mogli łatwo śledzić liczbę osób używających markowych słów kluczowych, aby dotrzeć do witryny.

Ponieważ Google przeniosło się na bezpieczne wyszukiwanie w październiku 2011 r., Mierzenie ruchu słów kluczowych stało się trudniejsze, z ogromną większością danych słów kluczowych ukrytych za "(nie podano)" w imię prywatności.

Oznacza to, że nie będziesz wiedział, jaka część osób dotarła na miejsce wyszukiwania, znając Twoją markę, w porównaniu do tych, którzy szukają słów kluczowych innych niż marki i dzieje się z tobą przypadkiem.

Oczywiście nie każda marka będzie polegać na stronie internetowej, aby sprzedawać swoje produkty. Dobra konsumpcyjne to jeden z przykładów przemysłu, który w mniejszym stopniu opiera się na sprzedaży bezpośredniej.

Większość sprzedaży przypływów może pochodzić z supermarketów, a nie z witryny tide.com, co oznacza, że dane na stronie mogą nie ujawnić w dużej mierze, w jaki sposób świadomość marki napędza sprzedaż.

 

3. Sprawdź dane dotyczące liczby wyszukiwań

Skorzystaj z Narzędzia planowania słów kluczowych Google Adwords i Google Trends, aby sprawdzić liczbę wyszukiwań swojej marki i śledzić je z czasem, aby sprawdzić, czy liczba wyszukiwań rośnie.

Może to być proste, ale użyteczne narzędzie, ale dane będą zbyt brudne do użycia, jeśli nazwa Twojej marki jest ogólnym terminem, takim jak "Shell" lub "Seat".

 

4. Skorzystaj ze społecznego słuchania

Być może najbardziej skuteczną taktyką jest spojrzenie na to, gdzie ludzie już mówią - media społecznościowe i inne strony internetowe.

Słuchanie w sieci umożliwia słuchanie internetowych, organicznych rozmów na temat Twojej marki w mediach społecznościowych i internecie. Słuchanie tych niezamawianych opinii pozwala usłyszeć myśli konsumenta, ponieważ są one wyrażane w sposób naturalny.

To także rozwiązuje jeden z problemów związanych z ankietami, nastawieniem na reakcje, w których ludzie mogą nie dawać naturalnych odpowiedzi po prostu z powodu formatu, w którym są zadawani.

 

Jakie Parametry należy zmierzyć?

Podliczając ile razy marka została wymieniona online, możesz odkryć liczbę rozmów związanych z Twoją marką i śledzić wszelkie zmiany w czasie.

Co ważne, możesz śledzić rozmowy, które nie zawierają wzmianek lub zdarzać się poza oficjalnymi, posiadanymi kanałami Twojej marki.

Analitycy twierdzą, że ponad 75% rozmów jest poza tymi mediami. Jeśli korzystasz tylko z wbudowanych platform analitycznych możesz zobaczyć tylko wierzchołek góry lodowej.

Zasięg to potencjalna liczba osób, do których te wzmianki będą widoczne. Bierze pod uwagę liczbę followersów autora, który wspomina o tobie. Jeśli więc ktoś z milionem obserwujących tweetuje o Twojej marce, zwiększy świadomość marki o wiele bardziej niż udział od kogoś, kto ma kilku znajomych.

Świadomość marki może być podstawą do budowania skutecznej strategii marketingowej.

Zwiększenie liczby osób/klientów/konsumentów, którzy mogą pamiętać Twoją markę, jest zazwyczaj nieodłącznym elementem sukcesu.

 


Wizualizacja danych w badaniach rynkowych

Wielowymiarowe zmiany w badaniach marketingowych, wpływają na metody i techniki badawcze zastosowane w badaniach rynkowych. W celu, jak najlepszego zobrazowania wyników wprowadzane są wizualizacje danych, które stanowią odpowiedź na pojawianie się coraz większej ilości danych.

Wizualne przedstawienie danych można określić mianem infografiki. Jej zadaniem, jest przekazywanie określonej treści w jak najbardziej jasny i czytelny sposób. Wykorzystywane są w obszarach, w których analizie zostają poddane obszerne treści. Dane przedstawiane są za pomocą wykresów, diagramów, obrazów, kolorów oraz słów. Aby przekaz informacyjny był klarowny, należy zmniejszyć liczbę wykorzystywanych słów, bowiem wizualizacje powinny być przekazywane w sposób maksymalnie prosty. Współczesne społeczeństwa w procesie komunikacyjnym często wykorzystują elementy obrazkowe. Odbiór informacji w formie wizualnej, jest jasny i bardziej czytelny, niż przy wykorzystywaniu obszernych opisów.

Jedną z najważniejszych umiejętności w ramach tworzenia raportu z badań, jest umiejętność prezentacji, czyli przekazywania danych. Sposób zaprezentowania i interpretacji wyników może więc wpłynąć na podejmowane decyzje. Dlatego duży nacisk kładzie się na ocenę, estetykę i zastosowanie wyników badań. W naukach społecznych realizacje badań dzieli się na dwa rodzaje: ilościowe i jakościowe.

Badania jakościowe umożliwiają odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji emocji oraz głęboko ukrytych motywów działania. Można w nich wykorzystywać takie elementy opisu badań ilościowych, jak diagramy i wykresy.

Badania ilościowe pozwalają na ustalenie częstotliwości występowania zjawiska oraz liczby osób, która podejmuje określone działania. Opis badań ilościowych zaś może wykraczać poza liczby i dotyczyć analizowania powiązań pomiędzy formalnym wzorem, a miejscem mierzonej zmiennej w teorii.

Dane prezentowane w formie wizualnej wykorzystywane są w tworzeniu raportów z badań.
W badaniach jakościowych raport badań, będzie zawierał dużo materiału opisowego.
Ważną rzeczą w raporcie z badań jakościowych, jest przestrzeganie podstawowych założeń
i pojęć teoretycznych oraz unikanie włączania zbyt wielu szczegółowych danych uzyskanych w badaniach terenowych. Natomiast w przypadku badań ilościowych, duży nacisk kładzie się na metodologię oraz procedurę badawczą. W raporcie z badań ilościowych powinno się pokazać drogę od teorii do operacjonalizacji pojęć, a także od wyboru metodologii i procedur badawczych do zebranych danych i w efekcie wniosków.

Dzięki wizualizacji umysł człowieka, jest w stanie przetworzyć, przyswoić oraz zinterpretować duże ilości informacji, a także uzyskać całościowy obraz danego zjawiska. Wizualizacja danych prowadzi do optymalizacji procesów decyzyjnych oraz łatwiejszego i szybszego udostępniania informacji. Dzięki niej użytkownik końcowy ma większą możliwość korzystania z dostępnych funkcji. Także przedsiębiorstwo uzyskuje korzyści w związku z wykorzystywaniem wizualnego przedstawienia danych. Możliwe, jest zniwelowanie nakładów na działy IT oraz wyższe zwroty z inwestycji.


Badania satysfakcji pacjentów w placówce medycznej

Szlachetne zdrowie…

Zdrowie jest wartością nadrzędną – to nie ulega to wątpliwości. Niestety, prędzej czy później każdego dotyczy konieczność utrzymywania go na odpowiednim poziomie. Na jego stan można w pewnym stopniu wpływać samodzielnie poprzez odpowiednią dietę i zdrowe nawyki, ale dla większości pacjentów kluczowa okazuje się jakość usług medycznych. Świadczona pomoc wymaga jak najlepszej komunikacji z pacjentem. Zaufanie, jakim darzony jest podmiot medyczny przez swoich klientów to sprawa niezwykle ważna, dlatego badania satysfakcji pacjentów na stałe weszły do standardów akredytacyjnych na mocy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.

 

Kto bada lekarza?

Każda placówka zdrowotna kontrolując stan zadowolenia pacjentów może wpłynąć na podwyższenie jakości świadczonych usług, eliminując wskazywane przez nich niedobory dotychczasowej opieki medycznej. Cykliczne (przynajmniej raz w roku) prowadzenie badań satysfakcji umożliwia placówkom uzyskanie maksymalnej liczby punktów, które zwiększają szansę na otrzymanie akredytacji obniżającej kwotę ubezpieczenia w przeliczeniu na jedno łóżko szpitalne nawet do 10%. W celu zapewnienia zgodności ze standardami akredytacyjnymi, badania powinny być realizowane przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne, mogące pochwalić się odpowiednim doświadczeniem i wysoką znajomością specyfiki branży.

 

Metody realizacji badania

Kompleksowa realizacja badania satysfakcji pacjentów zakłada kontakty telefoniczne, badania papierowe oraz ankietyzację wspomaganą komputerowo. Analizę można rozszerzyć o zbadanie elementów podlegających ocenie w ramach akredytacji, co zawsze zwiększa szanse uzyskania pozytywnej oceny. Dobrze zaprojektowana, przystępna i krótka ankieta, której wypełnienie bezpośrednio wpłynie na jakość świadczonych usług medycznych może okazać się niezwykle cennym narzędziem. Zebrane dane opinie podlegają wnikliwej analizie i interpretacji przy użyciu najnowszych technologii i wykorzystaniu bieżących trendów metodologicznych. Wiele badań wskazuje na wzrost satysfakcji pacjentów już choćby z powodu przeprowadzania ankiety, dającej wyraz trosce i dbałości o klienta.

 

Współpraca

Podobnie jak przy wszystkich badaniach społecznych, również przy pomiarach satysfakcji pacjentów istotna jest współpraca i wsparcie techniczne dla poddających się badaniu podmiotów. Każdy etap projektu podlega ścisłym konsultacjom i wymaga zatwierdzenia stosowanych metod przez klienta.  Wypracowane w toku projektu narzędzia pozostają do dyspozycji podmiotów badanych i mogą w przyszłości ponownie służyć w prowadzeniu prac badawczych. Istotne dla utrzymania wysokiego standardu świadczonych usług jest pozyskiwanie maksymalnie spersonalizowanych raportów, które uwzględnią specyfikę placówki oraz jej otoczenia w celu zredagowania wskazówek stanowiących podstawę odpowiednich do wdrożenia strategii. Ważna jest także przejrzystość prezentacji wyników, która pozwoli na zrozumienie nawet najbardziej zawiłych niuansów analizy statystycznej. Dzięki temu można liczyć na wypracowanie precyzyjnie dopasowanych rozwiązań, które z kolei przełożą się na stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz utrzymanie wysokiego standardu i punktacji danego ośrodka medycznego.


Program do ankiet

Program do ankiet

Potrzebujesz kompleksowego narzędzia do przeprowadzania ankiet? Narzędzia, dzięki któremu zaprojektujesz i będziesz mógł zarządzać własnym panelem opinii Twoich klientów? Jeśli interesuje Cię kompleksowy proces badawczy program do ankiet SurvGo™ jest opracowany z myślą o Twoich potrzebach.

 

Rozbudowany panel badawczy

Poprzez platformę SurvGo™ w pełni automatycznie skonstruujesz kwestionariusz ankiety, który wykorzystasz do przeprowadzenia badań jednorazowych lub cyklicznych. Program do ankiet SurvGo™ zapewnia Ci stały i łatwy dostęp do potencjalnych klientów z całego kraju, dzięki czemu będziesz mógł otrzymać sugestie konsumentów z różnych zakątków Polski. Na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań i analiz otrzymasz raporty wraz z możliwością ich eksportowania.

 

Różnorodność ankiet

Przygotowany przez ekspertów BioStat® program do ankiet obsługuje wiele rodzajów gotowych wzorów kwestionariuszy a także zróżnicowanych typów pytań. Różne sposoby   dostarczania kwestionariuszy potencjalnym klientom zapewnia równocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa gromadzonych informacji oraz obsługi.

 

Ankiety anonimowe, ankiety z hasłem ogólnym, ankiety z hasłem jednorazowym a także ankiety papierowe – wszystkie te typy metody techniki badawczej są dostępne za pomocą programu do ankiet SurvGo™.

 

Proces badawczy

Na platformie możesz przeprowadzić kompleksowe badania składające się z IV etapów:

 • Projektowanie badania, podczas którego ustala się metodologię badań.
 • Realizacji, w którym pozyskuje się niezbędne informacje o klientach sięgając do metod ilościowych - CATI, CAWI, PAPI.
 • Analiza statystyczna zebranego materiału, pozwalająca wskazać powiązania pomiędzy konkretnymi wynikami.
 • Raportu końcowego, składającego się z graficznego przedstawienia wyników analiz, wniosków i rekomendacji.

 

Kompleksowe statystyki

Jedną z głównych zalet programu do ankiet SurvGo™ jest możliwość prowadzenia kompleksowych statystyk;

 • Postępy w prowadzeniu badania,
 • Bieżące rozkłady odpowiedzi,
 • Eksportowanie danych dla popularnych formatów statystycznych jak SPSS jak i CSV oraz Worda i Excela, w ciągu całego procesu realizacji badania.

 

Zapraszaj do badań docelowe grupy różnymi kanałami: przez strony www, media społecznościowe oraz za pomocą wiadomości e-mail,  swobodnie realizuj projekty badań online dzięki BioStat®.


Centrum Badawczo-Rozwojowe – zmiany w gospodarce

Centrum Badawczo-Rozwojowe - czas na zmiany w Polskiej gospodarce

Szybko następujący proces zmian obserwowany w polskiej gospodarce jest efektem prac i zaangażowania kadr działających w Centrach Badawczo-Rozwojowych. Duże zapotrzebowanie na informatyzację w branżach takich jak: medycyna i farmacja, sektor FMCG, bankowość i kredyty, przestrzeń działań publicznych, sektor akademicki, transport i energetyka jest w dużej mierze uzależniony od działań kilkudziesięciu polskich firm posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego. To w ich siedzibach powstają najnowsze rozwiązania, dzięki którym życie codzienne wielu Polaków staje się prostsze.
 

Jak działa Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat - lider na rynku badań

Wdrażanie innowacji w zakresie działań branży medycznej i farmaceutycznej opierające się na przeniesieniu wiedzy i zasad panujących w sektorze nauki do biznesu zaowocowały dla przedsiębiorstwa BioStat® skonstruowaniem nowoczesnych rozwiązań wspomagających:

 • prywatne gabinety lekarskie,
 • duże ośrodki medyczne i kliniki,
 • Uniwersytety Medyczne,
 • fundacje i organizacje pacjenckie,
 • instytucje naukowe.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® wprowadza rozwiązania zaawansowane techniczne, dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze IT. Jest to przede wszystkim platforma badawcza eCRF.biz™ umożliwiająca kompleksowe prowadzenie, a także zarządzanie badaniami klinicznymi; system do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów Medfile, jak również SurvGo™ pozwalający na wielopoziomową ankietyzację respondentów oraz panel Badanie-Opinii, za pomocą którego zainteresowane jednostki – przedsiębiorcy lub instytucje, mogą gromadzić opnie Polaków na dany temat.


BioStat® działa także aktywnie w przestrzeni ukierunkowanej na marketing. Zaawansowane badania marketingowe oparte o sprawdzone narzędzia i metody, jak: wywiady IDI oraz FGI, badania typu Central Location Test, story board i stilomatiki, badania konceptowe produktów, reklam jak i opakowań, badania świadomości marki oraz segmentacji rynku; umożliwiają głęboką analizę aktualnych planów rozwojowych przedsiębiorstw i rozwój poszczególnych zadań z naciskiem na uwzględnienie potrzeb konsumenckich.


Centrum Badawczo-Rozwojowe budowa polskiego systemu innowacji

Współpracując w ramach rozbudowy polskiej struktury gospodarczej i przekładając osiągnięcia naukowe na sferę biznesową Centra Badawczo-Rozwojowe są odpowiedzialne za ożywienie i poprawę wielu dziedzin życia społecznego:

 • szybszy przepływ informacji,
 • umiejętność odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowe usługi i produkty,
 • poprawę jakości zdrowia i egzystencji osób chorych,
 • przekształcenie sektora naukowego na bardziej innowacyjny,
 • poprawę jakości stanu środowiska naturalnego,
 • zwiększenie jakości komunikacji regionalnej i ogólnopolskiej.


BioStat® otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego w sierpniu 2019, jako jedni z liderów na ogólnopolskim rynku badawczym będziemy teraz jeszcze bardziej wspierać rodzime przedsiębiorstwa i polską naukę. Sięgamy po więcej!


Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat


 


Badania marketingowe

Badania marketingowe

Korzystna oferta dla firm z branży medyczno-farmaceutycznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań marketingowych Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, które specjalizuje się w realizacji autorskich, dwustopniowych eksploracji.

 

Realizacja badań dla branży FMCG oraz dla medycyny i farmacji

Naszą specjalną ofertę obejmującą badania marketingowe kierujemy do przedsiębiorców działających w sektorach FMCG oraz w branży medyczno-farmaceutycznej. Możliwość osiągnięcia maksymalnych zysków w tak konkurencyjnych rynkach wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rzetelnych badań dotyczących:

 • preferencji konsumenckich i potrzeb klientów korzystających z Państwa produktów i usług,
 • świadomości konkretnej marki pośród klientów,
 • segmentacji rynku,
 • sensorycznych, a także typu story board (dotyczących koncepcji nowych produktów),
 • reakcji konsumentów na zmiany cenowe produktów oraz akcje promocyjne i działania reklamowe;
 • kontroli uczestnictwa produktów w mediach (również w mediach społecznościowych).

 

 • koncepcji opakowań leków,
 • prototypów produktów medycznych,
 • historii przebytych chorób pacjentów,
 • wysokości poziomu zaufania do konkretnej marki leków,
 • elastyczności cenowej produktów i usług medycznych,
 • reakcji osób chorych w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości,
 • leków OTC, Rx oraz wyrobów medycznych,
 • spotów reklamowych i haseł promocyjnych.

 

Szeroko zakrojone badania marketingowe, zarówno dla firm funkcjonujących na rynku FMCG jak i branży medyczno-farmaceutycznej przeprowadzane są przez profesjonalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® , przy użyciu odpowiednich metod – ilościowych bądź jakościowych.

 

Badania marketingowe prowadzone są na kilku etapach:

 • eksploracji obszaru badawczego za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI),
 • weryfikacji uzyskanych danych podczas pierwszego etapu badań, dzięki realizacji wywiadów fokusowych (FGI),
 • ilościowych badaniach typu CATI (ankietyzacja telefoniczna), dzięki którym zebrane dane będą mogły zostać uogólnione na szeroką grupę lub populację,
 • opracowaniu raportów badawczych.

 

Próby badawcze są wyselekcjonowane pod względem celu badawczego. Respondenci są dobierani z uwzględnieniem takich cech, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • charakterystyka psycho-społeczna,
 • styl życia,
 • doświadczenia w wyborze towarów,
 • płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia.

 

Dlaczego warto wybrać badania marketingowe BioStat® ?

15-letnie doświadczenie w branży badawczej sprawia, że jesteśmy prężnie działającą i wciąż rozwijającą się agencją. Potrafimy dopasować swoje działania do klienta, współpracując w oparciu o model partnerski. Badania marketingowe to czasochłonny i rozbudowany proces, wymagający doświadczenia, zaplecza w postaci odpowiednich narzędzi a także odpowiednio wyszkolonej kadry koordynatorów i ankieterów. Brak jednego z tych elementów może sprawić, że: przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie scenariusza badawczego, realizacja wywiadów bądź dokładna analiza danych i opracowanie raportu nie powiedzie się lub nie przyniesie oczekiwanych efektów.

 

Zaufaj doświadczeniu specjalistów w zakresie badań marketingowych. Skontaktuj się z przedstawicielem zespołu BioStat® aby omówić projekt badań dla Twojej firmy!
 


Copyright © 2018 Biostat