Tag: badanie opinii pacjentów(2)

Satysfakcja w świetle usług medycznych

Satysfakcja w świetle usług medycznych

W obszarze przeprowadzanych badań realizowanych w związku z zagadnieniem zadowolenia pacjentów należy mieć w szczególny sposób na uwadze czynniki wpływające na jego kształtowanie się. Co do badań satysfakcji pacjentów powinny one ujmować badane zagadnienie kompleksowo, a przy tym odnosić się do najważniejszych kwestii. Sam projekt badawczy powinien być powtarzany w regularnych odstępach czasu.

Zadowolenie nie jest przypadkowe
Wśród elementów kształtujących zadowolenie pacjentów wyróżnia się czynniki związane z:

 • dostarczaną usługą;
 • pacjentem – jego oczekiwania, doświadczenia i cechy osobowości;
 • placówką – jej cechy, personel, opieka nad pacjentem.

Przy czym należy zauważyć, że im wyższe oczekiwań tym trudniej zyskać zadowolenie odbiorców. Stąd badania satysfakcji pacjentów mają na celu rozpoznanie słabych oraz mocnych stron, a także wyeliminowanie bądź wzmocnienie konkretnych bodźców.

Kwestie podlegające badaniu to…
Jako czynnik mający szczególny wpływ na odczuwaną satysfakcję przez pacjenta wyróżnia się relację, która zachodzi pomiędzy pacjentem a lekarzem. W toku badań może zostać oceniona jakość takiej relacji, ale także:

 • dostępność personelu pielęgniarskiego w konkretnych godzinach;
 • czas, który lekarz poświęca pacjentowi;
 • dostępność do lekarza podczas jego dyżuru;
 • rzetelność oraz czytelność wskazań udzielanych przez lekarza;
 • dogodność wyznaczonych godzin odwiedzin.

Czym jest jakość życia?
W perspektywie badań satysfakcji pacjentów należy zwrócić uwagę także na zagadnienie jakości życia. Pojęcie to odnosi się do odczuwania satysfakcji ze swojego organizmu przy uwzględnieniu potrzeb oraz stanu zdrowia. Jakość życia odnosi się do poziomu zaspokojenia potrzeb w konkretnych sferach życia takich jak m.in.: zdrowie, życie towarzyskie czy sposób spędzania wolnego życia. Ponadto o jakości życia można powiedzieć, iż:

 • jest uwarunkowana stanem zdrowia;
 • wpływ na nią ma odczuwany ból, przeżywana choroba, zaawansowanie choroby;
 • daje szansę określić jak stan zdrowia wpływa na stan psychofizyczny człowieka i jego funkcjonowanie.

Satysfakcja podpowie co robić dalej
Należy pamiętać, iż przeprowadzane badania powinny dostarczyć maksymalnej ilości informacji w odpowiedzi na postawiony cel procesu. Co więcej badania satysfakcji pacjentów mogą także dostarczyć informacji, które dotychczas nie były wyłapywane. Przełoży się to nie tylko na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji, ale także pozwoli na racjonalne zaplanowanie dalszych działań.


Badania marketingowe

Badania marketingowe

Korzystna oferta dla firm z branży medyczno-farmaceutycznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań marketingowych Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, które specjalizuje się w realizacji autorskich, dwustopniowych eksploracji.

 

Realizacja badań dla branży FMCG oraz dla medycyny i farmacji

Naszą specjalną ofertę obejmującą badania marketingowe kierujemy do przedsiębiorców działających w sektorach FMCG oraz w branży medyczno-farmaceutycznej. Możliwość osiągnięcia maksymalnych zysków w tak konkurencyjnych rynkach wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rzetelnych badań dotyczących:

 • preferencji konsumenckich i potrzeb klientów korzystających z Państwa produktów i usług,
 • świadomości konkretnej marki pośród klientów,
 • segmentacji rynku,
 • sensorycznych, a także typu story board (dotyczących koncepcji nowych produktów),
 • reakcji konsumentów na zmiany cenowe produktów oraz akcje promocyjne i działania reklamowe;
 • kontroli uczestnictwa produktów w mediach (również w mediach społecznościowych).

 

 • koncepcji opakowań leków,
 • prototypów produktów medycznych,
 • historii przebytych chorób pacjentów,
 • wysokości poziomu zaufania do konkretnej marki leków,
 • elastyczności cenowej produktów i usług medycznych,
 • reakcji osób chorych w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości,
 • leków OTC, Rx oraz wyrobów medycznych,
 • spotów reklamowych i haseł promocyjnych.

 

Szeroko zakrojone badania marketingowe, zarówno dla firm funkcjonujących na rynku FMCG jak i branży medyczno-farmaceutycznej przeprowadzane są przez profesjonalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® , przy użyciu odpowiednich metod – ilościowych bądź jakościowych.

 

Badania marketingowe prowadzone są na kilku etapach:

 • eksploracji obszaru badawczego za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI),
 • weryfikacji uzyskanych danych podczas pierwszego etapu badań, dzięki realizacji wywiadów fokusowych (FGI),
 • ilościowych badaniach typu CATI (ankietyzacja telefoniczna), dzięki którym zebrane dane będą mogły zostać uogólnione na szeroką grupę lub populację,
 • opracowaniu raportów badawczych.

 

Próby badawcze są wyselekcjonowane pod względem celu badawczego. Respondenci są dobierani z uwzględnieniem takich cech, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • charakterystyka psycho-społeczna,
 • styl życia,
 • doświadczenia w wyborze towarów,
 • płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia.

 

Dlaczego warto wybrać badania marketingowe BioStat® ?

15-letnie doświadczenie w branży badawczej sprawia, że jesteśmy prężnie działającą i wciąż rozwijającą się agencją. Potrafimy dopasować swoje działania do klienta, współpracując w oparciu o model partnerski. Badania marketingowe to czasochłonny i rozbudowany proces, wymagający doświadczenia, zaplecza w postaci odpowiednich narzędzi a także odpowiednio wyszkolonej kadry koordynatorów i ankieterów. Brak jednego z tych elementów może sprawić, że: przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie scenariusza badawczego, realizacja wywiadów bądź dokładna analiza danych i opracowanie raportu nie powiedzie się lub nie przyniesie oczekiwanych efektów.

 

Zaufaj doświadczeniu specjalistów w zakresie badań marketingowych. Skontaktuj się z przedstawicielem zespołu BioStat® aby omówić projekt badań dla Twojej firmy!
 


Copyright © 2018 Biostat