Tag: badania sondażowe(2)

Badanie wychwytujące opinie i postawy

Badanie wychwytujące opinie i postawy

Zdając sobie sprawę z wartości pozyskanych opinii wśród zmiennej społeczności przeprowadza się badania sondażowe. Ten typ badań pozwala na zapoznanie się z panującymi trendami, a także jest źródłem informacji, które mogą służyć w prognozowaniu zdarzeń. Zyskując takie informacje można w skuteczny sposób zarządzać stawianymi celami.

Z wizją na przyszłość
Przewidywanie opinii, postaw i zachowań różnych grup społecznych w badanej sprawie możliwe jest dzięki wyodrębnieniu zależności między opiniami ludzi wobec badanych spraw, instytucji bądź osób a elementami składającymi się na osobowość społeczną. W głównej mierze badanie sondażowe ma na celu wykryć współzależność, współwystępowanie oraz zależności między:

 • opiniami a motywacjami;
 • motywacjami a postawami;
 • postawami a wartościami.

Co więcej badania ta powinny wykraczać poza wiedzę o aktualnych opiniach, postawach, motywacjach i dążeniach rozciągając zyskane informacje na wizję kształtowania się przyszłości.

O osobowości społecznej
Na przestrzeni życia społecznego powstaje tzw. osobowość społeczna, która obejmuje konkretną całość jak:

 • jaźń subiektywna – dot. tego, co jednostki myślą o sobie w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia;
 • jaźń odzwierciedlona – dot. tego, co jednostki myślą o sobie w oparciu o opinie innych ludzi bez świadomości, iż patrzą z innej perspektywy;
 • ideał kulturowy – wyobrażenie jednostek na temat tego, kim chcieliby być;
 • zespół cech społecznych – wyuczone zachowania, które zostały ukształtowały w procesie wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi.

Sondaż od strony technicznej…
Badania sondażowe mogą mieć charakter:

 • jednorazowy – skupianie się na konkretnym przedziale czasowym;
 • powtarzalny – pozwalają na wychwycenie dynamiki cech, opinii, postaw w obrębie danej populacji.

Jako techniki badawcze wykorzystywane w sondażach najczęściej wymienia się wywiad oraz ankietę. Wywiad posługuje się kwestionariuszem jako narzędziem, które stanowi zbiór pytań pozwalających na zebranie potrzebnych informacji. Zaś narzędzie stosowane w ankiecie nazywa się kwestionariuszem ankiety.

Zrozumieć istotę zjawiska
Wyniki sondażów można wykorzystać na rozmaity sposób. Tak w kwestii kampanii politycznych, jak i reklamowych. Badanie sondażowe odpowiadać ma zaistniałym potrzebom i umożliwić zebranie maksymalnej ilości danych w obrębie badanego zagadnienia. Narzędzia, które wykorzystywane są w tym typie badań pozwalają na uchwycenie esencji danego problemu.


Metody badawcze, które pozwalają wydobyć informacje o Polakach

Podejmując się przeprowadzenia badań z obszaru turystyki warto uszczegółowić cel badania, a następnie wybrać takie narzędzia, które pozwolą na pozyskanie w skuteczny sposób potrzebne dane. Warto tym samym zaznaczyć, że badania turystyki obejmują swoim zakresem bardzo wiele kwestii, które się wzajemnie uzupełniają. Ponadto badanie takie może stanowić skarbnicę informacji na temat badanej grupy.

 

Jakie metody wykorzystać w procesie badawczym?

Aby pozyskać wiarygodne informacje warto odnieść się w realizowanym procesie zarówno do metod ilościowych, jak i jakościowych. Pozwalają one na pozyskiwanie informacji o różnym charakterze, a tym samym dają możliwość stworzenia spójnej wizji badanego zagadnienia. W tym celu można skorzystać z takich metod, jak:

 • CATI – wywiad telefoniczny realizowany z wspomaganiem komputera;
 • PAPI – badanie z zastosowaniem papierowych kwestionariuszy;
 • analiza danych zastanych (desk research);
 • CAWI – badanie przeprowadzane online.

Powyższe metody pozwalają na pozyskanie informacji o charakterze ilościowym.

 

O czym dowiesz się po zrealizowaniu badania?

Jeśli badacze potrzebują pozyskać dane jakościowe, zwracają uwagę na takie metody, jak:

 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Każda z tych metod ilościowych, jak i jakościowych pozwala na pozyskiwanie informacji na temat uczestników rynku turystycznego. Tym samym można dowiedzieć się o:

 • natężeniu ruchu turystycznego wybranej grupy wiekowej;
 • ilości osób odwiedzających muzea, chodzących do teatru, opery, uprawiających sport w wybranym obszarze geograficznym;
 • preferowanych kierunkach podróży;
 • czynnikach, które determinują wybór konkretnej oferty wakacyjnej;
 • najpopularniejszych formach i miejscach spędzania czasu.

 

Co Polacy wybierają rzadziej?

Jak wskazują badania przeprowadzane przez BioStat na reprezentatywnej próbie badawczej Polaków, miejscami najrzadziej wybieranymi przez nich, w celu spędzenia czasu, są:

 • kino, teatr, opera (19,7%);
 • miejsca związane z uprawianiem sportu (21,3%);
 • góry – chodzenie po górach (23,2%).

Wybierając ofertę wakacyjną Polacy najrzadziej kierują się:

 • możliwością rozwoju (6,5%);
 • organizacją czasu, atrakcji (18,5%);
 • przystosowania np. dla rodzin z dziećmi (21,3%).

Co więcej Polacy rzadziej wybierają bierne sposoby spędzania czasu (31,1%) i rzadziej wyjeżdżają za granicę (30,1%). Przy czym mężczyźni rzadziej wybierają wakacje za granicą (28,9%) niż kobiety (31,2%). 


Copyright © 2018 Biostat