Tag: badanie ruchu turystycznego(3)

Opinia, która daje szansę wzrostu

Opinia, która daje szansę wzrostu

Realizując projekty badawcze, nakierowane na badanie kwestii związanych z turystyką, należy uwzględnić różnorodność występujących zjawisk oraz określić najważniejsze aspekty badanego zagadnienia. Odnosząc się do badania opinii turystów, można pozyskać informacje, które pozwolą na usprawnienie prowadzonych działań oraz wprowadzenie potrzebnych usprawnień.

Dowiedzieć się, aby działać skuteczniej
Jednocześnie dzięki realizacji procesów badawczych, możliwym jest wskazanie liczby osób odwiedzających dany region, z uwzględnieniem podziału na odwiedzających zagranicznych, jak i krajowych bądź też dzieląc ich na turystów, którzy odwiedzają dane miejsce na jeden dzień i tych zostających na dłużej. Przy czym realizowane badanie opinii turystów może ujawnić informacje na temat:

 • oceny proponowanych atrakcji turystycznych;
 • prawdopodobieństwa kolejnej wizyty;
 • kierunków rozwoju ruchu turystycznego.

Pogłębić to znaczy dowiedzieć się więcej
Można zauważyć, że badania te pozwolą także na wskazanie pozycji danego regionu - w odniesieniu do wielkości ruchu turystycznego – wobec innych regionów. Prowadząc badania pogłębione można, także pozyskać informacje związane z:

 • dynamiką zmian zachodzących w obrębie ruchu turystycznego;
 • strukturą osób uczestniczących w ruchu turystycznym z uwzględnieniem różnych cech;
 • wydatkami ponoszonymi przez odwiedzających dany region.

Pozyskiwane wyniki można porównywać z wcześniej przeprowadzonymi badaniami, co pozwoli na ocenę zachodzących postępów bądź też identyfikację zdarzeń niepożądanych.
Procesy odnoszące się do wielu kwestii
Należy przy tym pamiętać, że badanie opinii turystów pozwala także na:

 • wskazanie atrakcji pożądanych przez odwiedzających;
 • ocenę poziomu zadowolenia z oferowanych usług;
 • określenie, w jaki sposób postrzega się takie kwestie jak bezpieczeństwo, schludność miejsca, dostępność różnych środków, atrakcji.

Przy czym badania te mogę odnosić się także do wskazania motywów związanych z przybyciem na dane miejsce oraz długością pobytu. Możliwym jest zbadanie kwestii związanych z organizacją samego wyjazdu.

Badanie ma pobudzać do działania
Decydując się na realizację projektu badawczego nakierowanego na rynek turystyczny, należy skoncentrować się na określeniu celu badawczego, który jasno będzie definiował zakres badania. Jednocześnie podejmowane działania w zakresie badań opinii turystów, powinno wyznaczać nowe możliwości rozwoju oraz jednoznacznie wskazywać kwestie, które powinny ulec wzmocnieniu.


Metody badawcze, które pozwalają wydobyć informacje o Polakach

Podejmując się przeprowadzenia badań z obszaru turystyki warto uszczegółowić cel badania, a następnie wybrać takie narzędzia, które pozwolą na pozyskanie w skuteczny sposób potrzebne dane. Warto tym samym zaznaczyć, że badania turystyki obejmują swoim zakresem bardzo wiele kwestii, które się wzajemnie uzupełniają. Ponadto badanie takie może stanowić skarbnicę informacji na temat badanej grupy.

 

Jakie metody wykorzystać w procesie badawczym?

Aby pozyskać wiarygodne informacje warto odnieść się w realizowanym procesie zarówno do metod ilościowych, jak i jakościowych. Pozwalają one na pozyskiwanie informacji o różnym charakterze, a tym samym dają możliwość stworzenia spójnej wizji badanego zagadnienia. W tym celu można skorzystać z takich metod, jak:

 • CATI – wywiad telefoniczny realizowany z wspomaganiem komputera;
 • PAPI – badanie z zastosowaniem papierowych kwestionariuszy;
 • analiza danych zastanych (desk research);
 • CAWI – badanie przeprowadzane online.

Powyższe metody pozwalają na pozyskanie informacji o charakterze ilościowym.

 

O czym dowiesz się po zrealizowaniu badania?

Jeśli badacze potrzebują pozyskać dane jakościowe, zwracają uwagę na takie metody, jak:

 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Każda z tych metod ilościowych, jak i jakościowych pozwala na pozyskiwanie informacji na temat uczestników rynku turystycznego. Tym samym można dowiedzieć się o:

 • natężeniu ruchu turystycznego wybranej grupy wiekowej;
 • ilości osób odwiedzających muzea, chodzących do teatru, opery, uprawiających sport w wybranym obszarze geograficznym;
 • preferowanych kierunkach podróży;
 • czynnikach, które determinują wybór konkretnej oferty wakacyjnej;
 • najpopularniejszych formach i miejscach spędzania czasu.

 

Co Polacy wybierają rzadziej?

Jak wskazują badania przeprowadzane przez BioStat na reprezentatywnej próbie badawczej Polaków, miejscami najrzadziej wybieranymi przez nich, w celu spędzenia czasu, są:

 • kino, teatr, opera (19,7%);
 • miejsca związane z uprawianiem sportu (21,3%);
 • góry – chodzenie po górach (23,2%).

Wybierając ofertę wakacyjną Polacy najrzadziej kierują się:

 • możliwością rozwoju (6,5%);
 • organizacją czasu, atrakcji (18,5%);
 • przystosowania np. dla rodzin z dziećmi (21,3%).

Co więcej Polacy rzadziej wybierają bierne sposoby spędzania czasu (31,1%) i rzadziej wyjeżdżają za granicę (30,1%). Przy czym mężczyźni rzadziej wybierają wakacje za granicą (28,9%) niż kobiety (31,2%). 


O czym mówią procesy badawcze z zakresu turystyki?

Realizując badania z zakresu turystyki, należy wziąć pod uwagę ich różnorodność. Warto zwrócić uwagę, iż takiemu badaniu mogę zostać poddane różne zagadnienia. I tak wyróżnia się badanie, które zorientowane są na:

 • jakość usług na rynku turystycznym i zadowolenie konsumentów;
 • preferencje odbiorców usług w zakresie turystyki;
 • konkurencyjność i rozpoznawalność marki;
 • ruch turystyczny.

 

Rozwój wpływa na jakość usług

Możliwości, które dają badania turystyki, pozwalają na uskutecznienie prowadzonych działań na rynku, a tym samym w większym stopniu odpowiadają na zaspokojenie oczekiwań oraz potrzeb turystów. W ostatnich latach w Polsce zauważa się rozwój rynku turystycznego, co związane jest z powstawaniem nowych miejsc noclegowych i gastronomicznych. Tym samym zwiększa się konkurencyjność między tymi miejscami, a zatem także jakość usług, które otrzymują turyści.

 

Na co Polak zwraca uwagę planując wakacje?

W toku realizowanych badań z zakresu turystyki, zauważono, że jedynie 30,1% Polaków preferuje spędzanie wakacji za granicą. Pozostali wolę spędzić je w Polsce, podejmując aktywne formy wypoczynku takie, jak np. spacery czy spędzanie czasu nad wodą, na plaży. Polak, który decyduje się na wybranie konkretnej ofert wakacyjnej, zwraca szczególną uwagę na:

 • koszt (86,5%);
 • dostępność oferty (38,9%);
 • sposób dojazdu (37,2%);
 • oferowane udogodnienia (30,5%).

 

Badania pozwolą na zrozumienie

Dzięki zrealizowanym badaniom na reprezentowanej próbie i wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych, zarówno z zakresu metod jakościowych i ilościowych, można uzyskać informacje na temat:

 • wielkości, struktury oraz dynamiki ruchu turystycznego w wybranym obszarze geograficznym;
 • satysfakcji turystów z otrzymywanych usług;
 • opinii turystów z wskazaniem mocnych i słabych stron, które powinny ulec zmianie.

 

Badania stanowią podstawę rozwoju

Realizując badania z zakresu turystyki można w głównej mierze otrzymać informacje o preferencjach badanej grupy, a zatem wprowadzać rozwiązania, które w najwyższym stopniu pozwolą na pozyskiwanie i utrzymywanie zadowolonych turystów-klientów. Warto zwrócić uwagę, iż badania turystyki prowadzone są w odpowiedzi na postawiony cel badania, a więc pozyskują skonkretyzowane informacje na dany temat. Tym samym pozyskane dane nie są uniwersalne i zależą od takich zmiennych, jak np.: czas, wprowadzenie nowych rozwiązań, atrakcji, ogólny rozwój danego obszaru geograficznego itp.


Copyright © 2018 Biostat