Tag: badania marketingowe(6)

Badania rynku w świetle motywacji konsumenta

Badania rynku w świetle motywacji konsumenta

Chcąc uzyskać w procesie badania rynku rzeczywiście przydatną wiedzę należy wybrać odpowiednie narzędzie badawcze, a później wykorzystać je w taki sposób, aby wyczerpać cały jego potencjał. Wiedza, którą możemy uznać za przydatną ogniskuje się wokół taki obszarów jak:

 • wyjaśnienie zachodzących zjawisk;
 • możliwość stworzenia rozwojowego planu na przyszłość;
 • zrozumienie konsekwencji podejmowanych działań;
 • rozpoznanie wartości, potrzeb i oczekiwań klientów.

Badanie musi mieć cel, ale także plan działania
Podejmując się wyzwania rozmowy z klientem w ramach badań rynku należy na początku określić grupę osób, do której należy się zwrócić. Należy mieć tutaj na uwadze cel badania oraz przeznaczenie danego produktu bądź usługi. Narzędzie, które zostanie wybrane powinno w pełni odpowiadać wymaganiom stawianym badaniu oraz być dostosowane do badanej grupy. Do technik badań rynku należy zaliczyć:

 • badania ankietowe;
 • panel konsumentów – badanie konsumentów dobranych w sposób losowy;
 • metody eksperymentalne i obserwacyjne;
 • badania motywacyjne.

Czym jest motywacja konsumenta?
Do przeprowadzania badania motywacyjnego służą różnego rodzaju wywiady i testy, których celem jest rozpoznanie motywacji konsumenta, a ta powiązana jest z niezaspokojonymi potrzebami. Potrzeby, które zostały wzbudzone, ale pozostają niezaspokojone skłaniają człowieka do podjęcia działania, które te potrzeby zaspokoją. Przy czym potrzeby te nie zawsze muszą być uświadomione sobie przez konsumentów. Może być tak, że istnieje potrzeba, której konsument nie jest świadomy, ale mimo to podejmuje odpowiednie zachowanie w celu realizacji tejże potrzeby.

W jaki sposób motywacja wpływa na człowieka?
Motywacja ściśle wiąże się z emocjami, a te mogą być tak pozytywne, jak i negatywne. Motywację należy rozważać przy uwzględnieniu perspektywy czynników wewnętrznych – stany fizjologiczne i psychiczne oraz czynników zewnętrznych tj. środowisko, inni ludzie. Chcąc zrozumieć zachowania ludzie w obrębie podejmowanych decyzji należy przyjrzeć się temu, co owe zachowania motywuje, czyli należy rozpoznać potrzeby, które pojawiają się wśród społeczeństwa.

Potrzeby człowieka pozwalają zrozumieć jego zachowanie
W trakcie przeprowadzania badań rynku nie można zapomnieć o:

 • dobraniu odpowiedniej grupy badawczej;
 • wybraniu właściwego narzędzia badawczego;
 • wyciągnięciu wniosków i określeniu konsekwencji;
 • stworzeniu realnego planu na przyszłość.

Badania rynku pozwalają na rozpoznanie potrzeb człowieka, a tym samym umożliwiają stworzenie takiej drogi dotarcia do klienta, która okaże się w pełni skuteczna. Usiłując zrozumieć zachowania podejmowane przez konsumentów nie można zapominać o potrzebach człowieka, które są zmienne i które posiadają różne natężenie w poszczególnych okresach czasu.


Czym jest i jak badać poziom satysfakcji klienta?

Czym jest i jak badać poziom satysfakcji klienta?

Chcąc dowiedzieć się co myślą o danej firmie bądź marce odbiorcy należy przeprowadzić badanie satysfakcji klienta. Satysfakcja jest stanem zmiennym, który może ulec zmianie pod wpływem różnych czynników. Za czynnik taki można uznać na przykład konkurencyjną ofertę innej firmy/marki. Satysfakcja jako stan powinna być ciągle podtrzymywana przez bodźce, które będą mobilizować klienta do dalszego korzystania z usług bądź produktów.

Od postawy konsumenta zależy przyszłość produktu/usług
Jeśli klient jest usatysfakcjonowany może doprowadzić go to do zmiany swojej postawy względem danego produktu – wtedy mówi się o kliencie lojalnym, który utożsamia się z danym produktem bądź marką. Jeśli natomiast klient nie będzie odczuwał satysfakcji bądź działania podejmowane przez daną firmę/markę nie będę wzmagały nowych bodźców i doznań u klienta to wtedy będzie mówić się o kliencie odchodzącym. Badania satysfakcji klienta służą zrozumieniu sposobu funkcjonowania konsumentów na rynku oraz umożliwiają przewidzenie konsekwencji ich przyszłych wyborów.

Zapoznać się z satysfakcją klienta to zrozumieć swój sukces. Omawiany typ badań spełnia trzy funkcje:

 • naprawczą – odnalezienie przyczyn niezadowolenia klienta i poprawienie swojego wizerunku w jego oczach;
 • uczenia – zdobyta wiedza w badaniu pozwala na wysunięcie wniosków, które pomogą wesprzeć wzrost firmy/marki i zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości;
 • bodźców – właściwe zarządzanie personelem, im większy sukces firmy tym pracownicy chętniej czują się częścią firmy i czują dumę z osiągniętych wspólnie sukcesów.

Droga dotarcia do klienta jest znacząca
Przeprowadzając badanie satysfakcji klienta można skorzystać z metod pośrednich bądź bezpośrednich. Te drugie pozwalają na wskazanie stopnia, w jakich marka/firma pozwala na realizację posiadanych przez klienta wartości. Metody bezpośrednie wymagają większego zaangażowania niż w przypadku metod pośrednich, ale jednocześnie pozwalają na poznanie pełnych odczuć klientów, a co za tym idzie zrozumienie konsekwencji rynkowych. Do metod bezpośrednich zalicza się:

 • system skarg i sugestii klientów;
 • technikę zdarzeń krytycznych CIT;
 • badania ankietowe;
 • metodę SERVQUAL;
 • zogniskowane wywiady grupowe;
 • wywiady osobiste i telefoniczne – system CATI;
 • analizę przyczyn utraty klientów;
 • badanie „jakości” pracowników.

System CATI pozwala na pozyskanie wielu informacji
Wykorzystanie w badaniach satysfakcji klienta takiej metody jak CATI pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. CATI to forma wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo, co pozwala na wykorzystanie innowacyjnych technologii w procesie pozyskiwania informacji. Rozmowy przeprowadzane z wykorzystaniem systemu CATI są nagrywane, a pytania zadawane są w konkretnej kolejności przy zachowaniu logicznego podłoża wywiadu.


Badania satysfakcji pacjentów w placówce medycznej

Szlachetne zdrowie…

Zdrowie jest wartością nadrzędną – to nie ulega to wątpliwości. Niestety, prędzej czy później każdego dotyczy konieczność utrzymywania go na odpowiednim poziomie. Na jego stan można w pewnym stopniu wpływać samodzielnie poprzez odpowiednią dietę i zdrowe nawyki, ale dla większości pacjentów kluczowa okazuje się jakość usług medycznych. Świadczona pomoc wymaga jak najlepszej komunikacji z pacjentem. Zaufanie, jakim darzony jest podmiot medyczny przez swoich klientów to sprawa niezwykle ważna, dlatego badania satysfakcji pacjentów na stałe weszły do standardów akredytacyjnych na mocy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.

 

Kto bada lekarza?

Każda placówka zdrowotna kontrolując stan zadowolenia pacjentów może wpłynąć na podwyższenie jakości świadczonych usług, eliminując wskazywane przez nich niedobory dotychczasowej opieki medycznej. Cykliczne (przynajmniej raz w roku) prowadzenie badań satysfakcji umożliwia placówkom uzyskanie maksymalnej liczby punktów, które zwiększają szansę na otrzymanie akredytacji obniżającej kwotę ubezpieczenia w przeliczeniu na jedno łóżko szpitalne nawet do 10%. W celu zapewnienia zgodności ze standardami akredytacyjnymi, badania powinny być realizowane przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne, mogące pochwalić się odpowiednim doświadczeniem i wysoką znajomością specyfiki branży.

 

Metody realizacji badania

Kompleksowa realizacja badania satysfakcji pacjentów zakłada kontakty telefoniczne, badania papierowe oraz ankietyzację wspomaganą komputerowo. Analizę można rozszerzyć o zbadanie elementów podlegających ocenie w ramach akredytacji, co zawsze zwiększa szanse uzyskania pozytywnej oceny. Dobrze zaprojektowana, przystępna i krótka ankieta, której wypełnienie bezpośrednio wpłynie na jakość świadczonych usług medycznych może okazać się niezwykle cennym narzędziem. Zebrane dane opinie podlegają wnikliwej analizie i interpretacji przy użyciu najnowszych technologii i wykorzystaniu bieżących trendów metodologicznych. Wiele badań wskazuje na wzrost satysfakcji pacjentów już choćby z powodu przeprowadzania ankiety, dającej wyraz trosce i dbałości o klienta.

 

Współpraca

Podobnie jak przy wszystkich badaniach społecznych, również przy pomiarach satysfakcji pacjentów istotna jest współpraca i wsparcie techniczne dla poddających się badaniu podmiotów. Każdy etap projektu podlega ścisłym konsultacjom i wymaga zatwierdzenia stosowanych metod przez klienta.  Wypracowane w toku projektu narzędzia pozostają do dyspozycji podmiotów badanych i mogą w przyszłości ponownie służyć w prowadzeniu prac badawczych. Istotne dla utrzymania wysokiego standardu świadczonych usług jest pozyskiwanie maksymalnie spersonalizowanych raportów, które uwzględnią specyfikę placówki oraz jej otoczenia w celu zredagowania wskazówek stanowiących podstawę odpowiednich do wdrożenia strategii. Ważna jest także przejrzystość prezentacji wyników, która pozwoli na zrozumienie nawet najbardziej zawiłych niuansów analizy statystycznej. Dzięki temu można liczyć na wypracowanie precyzyjnie dopasowanych rozwiązań, które z kolei przełożą się na stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz utrzymanie wysokiego standardu i punktacji danego ośrodka medycznego.


Badania marketingowe

Badania marketingowe

Korzystna oferta dla firm z branży medyczno-farmaceutycznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań marketingowych Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, które specjalizuje się w realizacji autorskich, dwustopniowych eksploracji.

 

Realizacja badań dla branży FMCG oraz dla medycyny i farmacji

Naszą specjalną ofertę obejmującą badania marketingowe kierujemy do przedsiębiorców działających w sektorach FMCG oraz w branży medyczno-farmaceutycznej. Możliwość osiągnięcia maksymalnych zysków w tak konkurencyjnych rynkach wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rzetelnych badań dotyczących:

 • preferencji konsumenckich i potrzeb klientów korzystających z Państwa produktów i usług,
 • świadomości konkretnej marki pośród klientów,
 • segmentacji rynku,
 • sensorycznych, a także typu story board (dotyczących koncepcji nowych produktów),
 • reakcji konsumentów na zmiany cenowe produktów oraz akcje promocyjne i działania reklamowe;
 • kontroli uczestnictwa produktów w mediach (również w mediach społecznościowych).

 

 • koncepcji opakowań leków,
 • prototypów produktów medycznych,
 • historii przebytych chorób pacjentów,
 • wysokości poziomu zaufania do konkretnej marki leków,
 • elastyczności cenowej produktów i usług medycznych,
 • reakcji osób chorych w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości,
 • leków OTC, Rx oraz wyrobów medycznych,
 • spotów reklamowych i haseł promocyjnych.

 

Szeroko zakrojone badania marketingowe, zarówno dla firm funkcjonujących na rynku FMCG jak i branży medyczno-farmaceutycznej przeprowadzane są przez profesjonalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® , przy użyciu odpowiednich metod – ilościowych bądź jakościowych.

 

Badania marketingowe prowadzone są na kilku etapach:

 • eksploracji obszaru badawczego za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI),
 • weryfikacji uzyskanych danych podczas pierwszego etapu badań, dzięki realizacji wywiadów fokusowych (FGI),
 • ilościowych badaniach typu CATI (ankietyzacja telefoniczna), dzięki którym zebrane dane będą mogły zostać uogólnione na szeroką grupę lub populację,
 • opracowaniu raportów badawczych.

 

Próby badawcze są wyselekcjonowane pod względem celu badawczego. Respondenci są dobierani z uwzględnieniem takich cech, jak:

 • preferencje zakupowe,
 • charakterystyka psycho-społeczna,
 • styl życia,
 • doświadczenia w wyborze towarów,
 • płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia.

 

Dlaczego warto wybrać badania marketingowe BioStat® ?

15-letnie doświadczenie w branży badawczej sprawia, że jesteśmy prężnie działającą i wciąż rozwijającą się agencją. Potrafimy dopasować swoje działania do klienta, współpracując w oparciu o model partnerski. Badania marketingowe to czasochłonny i rozbudowany proces, wymagający doświadczenia, zaplecza w postaci odpowiednich narzędzi a także odpowiednio wyszkolonej kadry koordynatorów i ankieterów. Brak jednego z tych elementów może sprawić, że: przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie scenariusza badawczego, realizacja wywiadów bądź dokładna analiza danych i opracowanie raportu nie powiedzie się lub nie przyniesie oczekiwanych efektów.

 

Zaufaj doświadczeniu specjalistów w zakresie badań marketingowych. Skontaktuj się z przedstawicielem zespołu BioStat® aby omówić projekt badań dla Twojej firmy!
 


Zakres badań rynku farmaceutycznego

Zakres badań rynku farmaceutycznego

 

Koncerny farmaceutyczne muszą nieustannie badać rynek, aby pozostawać przed agresywnie działającymi konkurentami. Zakres takich analiz może być jednak różny w zależności od tego, jakie produkty są dostępne w ich portfolio, a także jakie mają one cele na najbliższe miesiące lub lata. Aby móc zrewidować te plany, niezbędne jest jednak przeprowadzanie badań rynku farmaceutycznego. Czego dokładnie mogą one dotyczyć?

 

Badanie nawyków konsumenckich

 

Leki (głownie bez recepty) oraz suplementy diety są pod wieloma względami podobnymi produktami jak ubrania czy telefony komórkowe, również podlegają bowiem nawykom konsumenckim i są nabywane w określonych okolicznościach.

 

Dlatego też koncerny farmaceutyczne dążą do tego, by jeszcze lepiej poznać preferencje zakupowe swojej grupy docelowej, efektywniej kreować komunikaty sprzedażowe oraz pojawiać się w świadomości nabywców dokładnie wtedy, gdy podejmują oni decyzję o zakupie.

 

Testowanie koncepcji opakowań

 

Dzięki badaniom rynku farmaceutycznego przeprowadzanym za pomocą np. multimedialnych nośników, można również testować różne warianty opakowań leków czy suplementów diety. Okazuje się bowiem, że takie detale jak rozmiar czcionki czy jej wariant, a także dobrane kolory, mają wpływ na ostateczny wybór.

 

Warianty te należy przetestować przed wprowadzeniem produktu na rynek i można to zrobić właśnie dzięki badaniom rynku farmaceutycznego. Do ich przeprowadzania zachęcają m.in. eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® wskazujący, że ich realizacja pozwoli zwiększyć wolumen sprzedaży i jednocześnie ograniczyć potencjalne straty związane z obraniem niewłaściwej ścieżki koncepcyjnej.

 

Badanie elastyczności cenowej

 

Jaka cena za dany lek lub suplement diety jest za niska i może sygnalizować jego niską jakość? Jaka cena jest wysoka, aczkolwiek akceptowalna przez klientów? Jaka jest natomiast za wysoka i nie jest już akceptowalna przez grupę docelową? Właśnie takie elementy można sprawdzić dzięki badaniu rynku farmaceutycznego i wybrać tym samym cenę, która zagwarantuje zysk i którą skłonni będą zapłacić klienci.

 

Odbiór kampanii reklamowej

 

Kolejnym obszarem zastosowania badań rynku farmaceutycznego jest to, jak odbierana jest planowana kampania reklamowa. Jej przetestowanie na grupie potencjalnych klientów to przede wszystkim zmniejszenie ryzyka niepowodzenia i zmarnowania budżetu. Można bowiem sprawdzić:

 

 • jak adresaci oceniają koncepcję,
 • czy dobrze komunikuje ona zalety produktu,
 • czy odbierana jest pozytywnie czy negatywnie,
 • czy po jej obejrzeniu potencjalni konsumenci byliby skłonni zakupić preparat.

 

Gdy kampania reklamowa jest w fazie koncepcyjnej, jej sprawdzenie pozwala wprowadzić odpowiednie zmiany i zaprezentować ją dopiero wtedy, gdy będzie ona właściwie przygotowana.

 

Jak doskonale widać badania rynku farmaceutycznego są absolutnie niezbędne, jeśli koncern chce osiągnąć wysoki wolumen sprzedaży i budować stałą przewagę konkurencyjną. Oczywiście istotne jest, aby takie badanie było przeprowadzone przez specjalistów, którzy mają dodatkowo dostęp do dużej grupy respondentów. Dokładnie na to można liczyć korzystając z usług Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.


Badania marketingowe kształtują innowacyjność

Badania marketingowe pełnią kluczową rolę w odkrywaniu nowych obszarów wpływu, umożliwiając firmom kształtowanie innowacyjnych strategii. Ten artykuł zaprasza do poznania, w jaki sposób badania marketingowe stają się fundamentem sukcesu, inspirując do tworzenia rozwiązań w dziedzinie biznesu.

Nowe horyzonty biznesu

Poszukiwanie innowacyjnych trendów stało się kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw pragnących utrzymać się na czele konkurencji. Badania marketingowe pełniące rolę nieustannego detektora zmian, są nieodłącznym narzędziem otwierającym nowe horyzonty biznesowe.

Badania marketingowe przecież nie tylko dostarczają informacji na temat obecnych preferencji i oczekiwań klientów, lecz również pozwalają dyktować przyszłe trendy. Dzięki tym badaniom możliwe jest prześledzenie dynamicznych zmian w działaniach i zachowaniu konsumentów, analiza rynkowych migracji oraz identyfikacja nowych potrzeb. To z kolei umożliwia firmom nie tylko dostosowanie się do obecnych realiów, ale także aktywne kształtowanie przyszłych trendów.

Badania marketingowe skoncentrowane na odkrywaniu innowacyjnych trendów są niezastąpionym komponentem strategii biznesowej. Zainwestowanie w badania marketingowe stanowi kapitał w rozwój zdolności adaptacyjnych, twórczości oraz trwałego postępu. To otwiera przed nimi możliwości eksplorowania nowych, innowacyjnych obszarów działalności.

Rola badania marketingowego

Gwałtowny wzrost ilości dostępnych danych stawia przed przedsiębiorstwami zarówno wyzwania, jak i szanse. W kontekście badania marketingowego umiejętne i strategiczne wykorzystanie danych stanowi klucz do skutecznego kształtowania strategii biznesowych. To nie tylko analiza liczb i statystyk, lecz głębsze zrozumienie konsumentów, rynku i konkurencji, co umożliwia tworzenie zrównoważonych i efektywnych strategii marketingowych.

Współczesne badania marketingowe wykraczają poza tradycyjne techniki, korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych, sztucznej inteligencji i analizy big data. Te nowoczesne metody pozwalają na głębsze zrozumienie danych, co przekłada się na bardziej precyzyjne prognozowanie trendów i efektywniejsze kierowanie strategii marketingowych.

Zobacz także: Zrozumienie badań marketingowych

Jak wdrażać innowacje?

Kluczowym krokiem w praktycznym wdrożeniu wyników badań marketingowych jest ich prawidłowa interpretacja. Praktyczne aspekty wdrażania innowacji obejmują kompleksowy proces od zrozumienia wyników, przez integrację różnych dziedzin działalności firmy, po elastyczne dostosowanie się do zmian rynkowych oraz skuteczną komunikację wewnętrzną. To zintegrowane podejście stanowi fundament sukcesu, umożliwiając firmom nie tylko reagowanie na zmieniające się warunki, lecz także proaktywne kształtowanie przyszłości na podstawie konkretnych i zrównoważonych strategii innowacyjnych.


Copyright © 2018 Biostat