Tag: badania opinii pacjentów(2)

Satysfakcja w świetle usług medycznych

Satysfakcja w świetle usług medycznych

W obszarze przeprowadzanych badań realizowanych w związku z zagadnieniem zadowolenia pacjentów należy mieć w szczególny sposób na uwadze czynniki wpływające na jego kształtowanie się. Co do badań satysfakcji pacjentów powinny one ujmować badane zagadnienie kompleksowo, a przy tym odnosić się do najważniejszych kwestii. Sam projekt badawczy powinien być powtarzany w regularnych odstępach czasu.

Zadowolenie nie jest przypadkowe
Wśród elementów kształtujących zadowolenie pacjentów wyróżnia się czynniki związane z:

 • dostarczaną usługą;
 • pacjentem – jego oczekiwania, doświadczenia i cechy osobowości;
 • placówką – jej cechy, personel, opieka nad pacjentem.

Przy czym należy zauważyć, że im wyższe oczekiwań tym trudniej zyskać zadowolenie odbiorców. Stąd badania satysfakcji pacjentów mają na celu rozpoznanie słabych oraz mocnych stron, a także wyeliminowanie bądź wzmocnienie konkretnych bodźców.

Kwestie podlegające badaniu to…
Jako czynnik mający szczególny wpływ na odczuwaną satysfakcję przez pacjenta wyróżnia się relację, która zachodzi pomiędzy pacjentem a lekarzem. W toku badań może zostać oceniona jakość takiej relacji, ale także:

 • dostępność personelu pielęgniarskiego w konkretnych godzinach;
 • czas, który lekarz poświęca pacjentowi;
 • dostępność do lekarza podczas jego dyżuru;
 • rzetelność oraz czytelność wskazań udzielanych przez lekarza;
 • dogodność wyznaczonych godzin odwiedzin.

Czym jest jakość życia?
W perspektywie badań satysfakcji pacjentów należy zwrócić uwagę także na zagadnienie jakości życia. Pojęcie to odnosi się do odczuwania satysfakcji ze swojego organizmu przy uwzględnieniu potrzeb oraz stanu zdrowia. Jakość życia odnosi się do poziomu zaspokojenia potrzeb w konkretnych sferach życia takich jak m.in.: zdrowie, życie towarzyskie czy sposób spędzania wolnego życia. Ponadto o jakości życia można powiedzieć, iż:

 • jest uwarunkowana stanem zdrowia;
 • wpływ na nią ma odczuwany ból, przeżywana choroba, zaawansowanie choroby;
 • daje szansę określić jak stan zdrowia wpływa na stan psychofizyczny człowieka i jego funkcjonowanie.

Satysfakcja podpowie co robić dalej
Należy pamiętać, iż przeprowadzane badania powinny dostarczyć maksymalnej ilości informacji w odpowiedzi na postawiony cel procesu. Co więcej badania satysfakcji pacjentów mogą także dostarczyć informacji, które dotychczas nie były wyłapywane. Przełoży się to nie tylko na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji, ale także pozwoli na racjonalne zaplanowanie dalszych działań.


Badania nakierowane na efektywne działania

Badania nakierowane na efektywne działania

Realizując projekty badawcze należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cel badania, który to powinien wpłynąć na ogólny kształt całego badania. W szczególności ma się tutaj na myśli badania społeczne, które to powinny dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji. Zbierane dane powinny odpowiadać bieżącym potrzebom oraz sytuacji. Jednocześnie zrealizowane badania powinny stanowić inspirację do dalszego zagłębiania się w badany temat.

Pytania muszą odnosić się do badania
Podstawą właściwe przeprowadzonego procesu badawczego jest właściwe ustalony cel. Kolejną bardzo ważna kwestią jest wybranie metody wraz z budową narzędzia. Jeśli chodzi o kwestionariusze to należy powiedzieć, że stosuje się je dosyć często. O pytaniach, które zada się ankietowanym w ramach badań społecznych można powiedzieć, iż powinny one być:

 • trafne;
 • przydatne co do tematu badania;
 • ogólne lub szczegółowe w zależności od postawionego celu;
 • nastawione na wydobywanie potrzebnych treści.

Dzięki właściwej budowie kwestionariusza można wyznaczać dane, które posłużą do wydobywania maksymalnej ilości treści w odpowiedzi na postawiony temat badania.

Cele, które dają szansę na zrozumienie.
Należy także zaznaczyć, iż mile widziane są pytania, które nie są sugerujące. Pozwoli to na zapoznanie się z prawdziwymi opiniami badaczy. Wśród najczęstszych celów badania wyróżnia się:

 • eksplorację;
 • opis;
 • wyjaśnienie.

Każdy z tych celów charakteryzuje się innym podejściem do procesu badawczego oraz skupia się wokół odmiennych kwestii. Należy jednak pamiętać, że cel badania powinien otwierać nowe możliwości w celu poszerzenia aktualnej perspektywy patrzenia.

Osiągnąć cel i działać dalej
W drodze przeprowadzania procesów badawczych skupionych na badaniach społecznych należy podkreślić, że wszystkie podejmowane kroki powinny skłaniać do:

 • pogłębiania badania;
 • wzrostu samoświadomości;
 • wskazywania nowych możliwości;
 • umacniania mocnych stron.

Co istotne wydobyte informacje powinny dawać szansę skutecznego działania oraz podejmowania takich działań, które pozwolą na rozwijanie dotychczasowych strategii rozwojowych.

Badanie to potrzebna wskazówka
Zrealizowany projekt badawczy może posłużyć jako wskazówka, jeśli chodzi o budowanie świadomości marki czy przeprowadzanie kampanii wyborczych. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na oczekiwania, które stawia się wobec projektów. Badania społeczne pozyskują wartościowe informacje, które mogą w pozytywny sposób oddziaływać na dynamiczne reagowanie na zachodzące przemiany.


Copyright © 2018 Biostat