Tag: analizy danych(3)

Badanie rynku: kilka podstawowych danych

Badanie rynku: kilka podstawowych danych

Gromadząc, opracowując i analizując dane przeprowadza się badania rynku, które to dotyczą zarządzania marketingowego. Ogólnie rzecz ujmując sam proces badawczy rozpoczyna się od zdefiniowanie problemu badawczego, a kończy wraz z przedstawieniem pozyskanych wyników, wniosków oraz z przedstawieniem zaleceń.

Bada się po to, aby zrozumieć
Uzyskaną wiedzę w przedstawionym typie badań można praktycznie zastosować w podejmowanych działaniach. Do badań rynku odnosi się, gdy chodzi o:

 • analizę danej sytuacji;
 • kontrolę postępów, sukcesów;
 • kreowanie i zarządzanie marką.

Przede wszystkim regularność i uporządkowanie
Należy jednak pamiętać, że badania te trzeba przeprowadzać regularnie. Jest to o tyle ważne, że w pozytywny sposób wspiera rozwój, ale tylko jeśli wyniki badań odnoszą się do aktualnej sytuacji, która jak wiadomo ciągle się zmienia ze względu na zmienne czynniki. W samym procesie badawczym wyróżnia się następujące etapy:

 • definicję;
 • projekt;
 • dane;
 • analizę;
 • raport;
 • decyzję;
 • realizacja.

W badaniu obecny jest człowiek
W definicji zawiera się określenie problemu badawczego oraz skonkretyzowanie celów badania. Jeśli chodzi o otrzymane wyniki to należy zwrócić uwagę na zachowania konsumenckie, w których zawarte są ludzkie motywacje i które są wynikiem dążenia do zaspokojenia potrzeb, a nie chwilowych stanów emocjonalnych. Przy czym Maslow wyróżnia:

 • motywację będącą skutkiem niedoboru;
 • motywację wzrostu.

W drugim przypadku chodzi o to, że jednostka chce wyjść poza to, co zrobiła i czym dotychczas była. Natomiast w pierwszym wypadku chodzi o przywrócenie fizycznej/psychicznej równowagi.

Dopasowanie badania do czasu.
Koncentrując się na przeprowadzeniu wartościowego procesu badawczego w kwestii badania rynku należy uwzględnić:

 • rozwój nowych technologii;
 • skrócony czas podejmowania decyzji.

Te dwa czynniki mają wpływ na zarówno na dobór metod badawczych, jak i same konstruowanie celu badawczego czy dostosowanie języka do odbiorcy. Ważne jest także, aby metody badawcze odpowiadały wymogom zlecającego badanie, ale także zachowywały normy etyczne.

Decyzje oddziałują na każdą część
W ramach badań rynku można przeprowadzić analizę rynku. Polega ona na jednorazowym zgromadzeniu informacji i opisaniu aktualnej sytuacji rynkowej dla badanego podmiotu. W skutek czego można dokonywać racjonalnych wyborów. Należy przy tym pamiętać, że uzyskane wyniki należy interpretować indywidualnie, jak i społecznie z uwzględnieniem skutków, jakie mogą przynieść konkretne decyzje.


Gromadzenie a przetwarzanie danych rynkowych

Gromadzenie a przetwarzanie danych rynkowych

Za jedno z podstawowych zadań analizy danych z rynku wskazuje się gromadzenie i przetwarzanie danych. Proces ten powiązany jest z podejmowaniem trafnych decyzji, które pozwolą za chowanie aktualnej sytuacji bądź jej polepszenie. W szczególności należy podkreślić, iż pozwalają one na zauważenie występujących zjawisk oraz wyznaczanie zachodzących zależności.

Cel pozwala działać skutecznie
Odnosząc się do gromadzenia danych należy pamiętać, iż wymagane jest wskazanie celu, dla których te dane będą zbierane. Analiza danych z rynku posługuje się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji jako jednym ze swoich etapów procesu badawczego, co pozwala na:

 • pozyskanie wiedzy o działających mechanizmach;
 • wyjaśnienie występujących procesów;
 • przewidywanie przyszłych zdarzeń;
 • polepszenie procesu decyzyjnego.

Gromadzenie a analiza
Gromadzenie i analiza są ze sobą ściśle powiązane. Zgromadzone informacje należy zanalizować przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi podnoszących jakość procesu badawczego. Jednakże zanim dokona się analiza danych, muszą zostać one zebrane. A zbierane powinny być w odpowiedzi na specyficzny cel badania i z wykorzystaniem źródłem badania, które dzielą się na:

 • wtórne – obejmują materiały już istniejące i dostępny;
 • pierwotne – odnoszą się do materiałów, które będą dostępne w efekcie przeprowadzanych badań.

O źródłach można mówić na wiele sposobów
Pozyskane dane można podzielić także na źródła wewnętrzne (dane zawarte w księgach, sprawozdaniach ręcznych/elektronicznych) i zewnętrzne (czerpane się z monitorowania otoczenia i badań marketingowych). I tak dla przykładu do źródeł wtórnych zewnętrznych można zaliczyć:

 • czasopisma, książki;
 • statystykę rządową, branżową;
 • informacje ofertowane przez agencje i ośrodki badań marketingowych.

Rozmowy na wiele sposobów
W toku przeprowadzania badań analizy danych z rynku warto wziąć pod uwagę takie formy kontaktu jak:

 • zogniskowane wywiady grupowe;
 • pogłębione wywiady indywidualne;
 • rozmowy z ekspertami – metoda delficka;
 • wywiady bezpośrednie – PAPI;
 • wywiady z wykorzystaniem urządzeń mobilnych CAPI;
 • wywiady telefoniczne – CATI;
 • badania internetowe – CAWI.

Typ badań bardzo skonkretyzowanych
Właściwe gromadzenie i przetwarzanie danych może przyczynić się do polepszenia ogólnej kondycji firmy, ale także może przyczynić się do właściwego sposobu kreowania swojego wizerunku i wybrania najskuteczniejszej drogi dotarcia do konsumenta. Z pewnością analiza danych z rynku należy do procesów badawczych koncentrujących się na osiągnięciu celu i zwiększenia świadomości aktualnej pozycji na rynku.


Statystyka do habilitacji | Analizy danych do prac naukowych

Statystyka do habilitacji | Analizy danych do prac naukowych

Prace naukowe do habilitacji wymagają wiele czasu. Jednym z kluczowych elementów tego typu działań jest część statystyczna – niezależnie od tego, czy praca jest z dziedziny badań społeczno-ekonomicznych, medyczno-farmaceutycznych lub z jednej z dziedzin technicznych. Statystyka do habilitacji wzmacnia wartość merytoryczną pracy, pozwala uzasadnić dowody obserwacyjne, dowiedzione w teoretycznej rozprawie oraz postawione hipotezy na „bazie twardych”, niepodważalnych danych.

Realizowanie działań przez zespoły ekspertów

Zespoły statystyków oraz analityków z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®  daje Państwu ofertę skierowaną dla młodych naukowców, będącą profesjonalnym wsparciem w zakresie prowadzenia i analizy statystycznej części prac naukowych – habilitacyjnych lub doktorskich.

Wykonywanie analiz w zakresie statystyki do habilitacji jest realizowane zgodnie z wymogami recenzenta, promotora, a także jednostki naukowej lub badawczej, pod patronatem której pracownik realizuje swoje badania. Rzetelnie przeprowadzone analizy za sprawą doboru odpowiednich metod i technik badawczych gwarantują sukces w podczas obrony pracy habilitacyjnej.

Specjaliści z dziedzin takich jak: statystyka, matematyka stosowana, biostatystyka, ekonomia, socjologia wykorzystują następujące metody analiz:

 • opisowe, 
 • regresji
 • porównawcze,
 • wariancji,
 • koszykowe.
 • testy istotności statystycznej,
 • weryfikacja dynamiki różnorodnych zjawisk
 • testy T-Studenta, ,
 • testy korelacji,
 • testy Kaaplnan Meiera (przeżywalności)

Wspomaganie naukowców w każdej dziedzinie

Wielopoziomowe analizy, wykorzystanie zaawnsowanego systemu eCRF.biz, oprogramowania R lub SPSS oraz działania w oparciu o sprawdzalne i powtarzalne metody badawcze umożliwiają wspomagania naukowców w wielu dziedzinach – od nauk społecznych aż po badania kliniczne. 

Korzystanie z autorskiego systemu - platformy eCRF.biz™, daje badaczom pewność:

 • wielowymiarowych analiz statystycznych,
 • gwarancji bezbłędnego kodowania i walidacji danych,
 • weryfikacji komplementarności danych i wysokiej jakości przetwarzania informacji,
 • pełnego bezpieczeństwa zgromadzonych na platformie informacji, w raz z zarządzaniem dostępami.

16 lat doświadczeń w sektorze badań dla biznesu, świata naukowego, a także sfery publicznej sprawił, że statystyka do doktoratu stała się cennym uzupełnieniem działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Umożliwiamy rozwój wielu młodych naukowców poprzez wzbogacenie cennymi danymi wielu interesujących prac naukowych i przygotowanie ich do publikacji w czasopismach naukowych znanych z Listy Filadelfijskiej, zapewniającej prestiż oraz dalszą możliwość rozwoju kariery.

Statystyka do habilitacji w krótkim czasie. Zadzwoń lub wyślij e-mail: 32 42 21 707, 668 300 664, biuro@biostat.com.pl

 


Copyright © 2018 Biostat